Javni poziv za projekt “Tradicijski obrti” za 2011. godinu

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 8/09 i 11/09 ), Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl.politolog, dana 14. veljače 2011. godine , objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PROJEKT “TRADICIJSKI OBRTI” ZA 2011. godinu

 1. Predmet javnog poziva je dodjela subvencija Grada Bjelovara za projekt “Tradicijski obrti”, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Bjelovara za 2011. godinu.

 2. Projekt je namjenjen poticanju očuvanja i razvoja tradicijskih obrta na području Grada Bjelovara i to slijedećih djelatnosti:
  [gn_table]

   

  TRADICIJSKI OBRTI

  • bačvar
  • četkar
  • dimnjačar
  • kišobranar
  • klobučar
  • košarač (izrada predmeta od slame i pruća)
  • lončar
  • pećar (izrada i slaganje keramičkih peći)
  • pismoslikar
  • remenar
  • svjećar
  • tkanje na tkalačkom stanu
  • izrada suvenira na tradicionalni način
  • užar
  • vlasuljar
  • medičar i licitar
  • slastičar (proizvodnja tradicijskih kolača)
  • postolar (ručna izrada i popravak obuće)
  • urar (isključivo održavanje i popravci)
  • krznar
  • zlatovez i čipkarstvo
  • staklar
  • puškar
  • brusač-oštrač
  • krojač
  [/gn_table]
 3. Subvencije po ovom projektu odobravaju se obrtnicima i obiteljskim zadrugama koji obavljaju djelatnost sami ili imaju dva ili više zaposlena djelatnika, hrvatskim državljanima čije je prebivalište i sjedište obrta na području Grada Bjelovara, a koji su registrirani za obavljanje navedenih djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije objave ovog Javnog poziva i to za:
  • nabavku alata, opreme i materijala potrebnog za unapređenje proizvodnog procesa,
  • poboljšanje uvjeta rada u obrtničkim radionicama(osnovna sredstva i troškovi uređenja radnog prostora),
  • edukacija (stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskom obrtu,
  • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranja proizvoda,inovacija u dizajnu proizvoda,izrada ambalaže),
 4. Subvencije po ovom projektu odobravaju se do iznosa od 12.000,00 kunai to :
  • 50% iznosa, vrijednosti nabavljenog alata i opreme za unapređenje proizvodnog procesa,
  • 30% iznosa, za poboljšanje uvjeta rada u obrtničkim radionicama,
  • 20% iznosa za edukaciju i usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda.

  a realizirati će se tijekom 2011. godine, odnosno do kraja utroška planiranih sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Bjelovara za tekuću godinu.

  Subvencije se ne mogu koristiti za nabavku bilo kakvog materijala, već osnovnog materijala koji se koristi u procesu proizvodnje ili pružanju usluga.

 5. Korisnici subvencije koji su bespovratna sredstva dobili u prethodnoj godini, mogu u tekućoj godini podnijeti novi zahtjev uz uvjet da su sredstva iz prethodne godine namjenski utrošena ( izvod sa žiro-računa kao dokaz o izvršenom plaćanju ulaznog računa, ugovora ).
 6. Zahtjev za dodjelu subvencije treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno u pisarnicu Grada Bjelovara,Trg Eugena Kvaternika 2., u zatvorenoj kuverti s naznakom – Za projekt “Tradicijski obrti”- ne otvaraj.

  Podnositelj zahtjeva treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu subvencije
  2. preslika rješenja o registraciji obrta/preslika obtnice
  3. program rada radionice s opisom i fotografijama proizvoda
  4. promidžbeni materijal (brošure,cjenik proizvoda i sl.),ukoliko radionica ima navedeno
  5. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
  6. podatke o žiro-računu
  7. ugovor o naukovanju (ukoliko radionica ima naučnika)
  8. dokaz o namjenskoj potrošnji sredstava (račun,ponuda,ugovor)
  9. ugovor o najmu ili zakupu poslovnog prostora ( ako postoji)
  10. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika sukladno Zakonu o državnim potporama
  11. drugu dokumentaciju kojom potkrepljuje svoj zahtjev.
 7. Zahtjeve za dodjelu subvencija razmatra Povjerenstvo osnovano odlukom Gradonačelnika, a konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Gradonačelnik, temeljem prijedloga Povjerenstva. Podnosiocu zahtjeva odobrena sredstva će biti doznačena nakon obavljene nabave – kupnje i dostavljene vjerodostojne dokumentacije ( preslike računa i izvoda sa žiro-računa o izvršenom plaćanju ).
 8. Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara obavlja nadzor namjenskog korištenja sredstava. U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava korisnik subvencije obavezan je istu vratiti na žiro-račun Grada Bjelovara u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.
 9. Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 , soba broj 46/II, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-063 te na gradskoj web stranici.
  Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Grada Bjelovara ili šalju poštom, obavezno u zatvorenoj omotnici s napomenom- Za projekt “Tradicijski obrti”, ne otvaraj – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2.
  Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.
 10. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Klasa: 402-07/11-01/5
Urbroj:2103/01-01-11-3
Bjelovar, 14. veljača 2011.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec dipl.politolog

Back to top