Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2018. godinu

Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15), Grad Bjelovar, dana 10. siječnja 2018. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara
za 2018. godinu

1. Grad Bjelovar poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području socijalno–zdravstvenih potreba te javnih potreba u kulturi i školstvu da se prijave na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv)

2. Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti programe ili projekte za sljedeća prioritetna područja:

2.1. Socijalno-zdravstvene potrebe:

 1. Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom,
 2. Promicanje zdravog načina života i zaštita zdravlja,
 3. Prevencija ovisnosti,
 4. Aktivno starenje,
 5. Promicanje deinstitucionalizacije i skrb s osobama s intelektualnim teškoćama u razvoju,
 6. Promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda,
 7. Humanitarna djelatnost,
 8. Organizacija slobodnog vremena.

Ukupno planirana sredstva – 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu ili projektu je 60.000,00 kuna.

2.2. Javne potrebe u kulturi:

 1. Scenska djelatnost, izložbena djelatnost i likovna umjetnost,
 2. Glazbeno i glazbeno-scenska djelatnost,
 3. Kazališna djelatnost,
 4. Knjižnična i nakladnička djelatnost,
 5. Tradicijska kultura te kultura nacionalnih manjina,
 6. Inovativne umjetničke i kulturne prakse,
 7. Nove medijske kulture,
 8. Zaštita i očuvanje kulturne baštine,
 9. Izložbe i druge manifestacije u likovnoj djelatnosti te izdavanje likovnih monografija,
 10. Tehnička kultura,
 11. Programi od posebnog interesa za Grad.

Ukupno planirana sredstva – 320.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu ili projektu je 50.000,00 kuna.

2.3. Javne potrebe u školstvu:

 1. Promicanje kreativnog, aktivnog i zabavnog slobodnog vremena, zdravog načina života i zaštita zdravlja, unapređenje kvalitete života djece i mladeži,
 2. Aktivan odnos prema prirodi i njenom očuvanju, razvijanje odgovornog položaja svakog člana kao osobe u društvu, odgoj za mir, nenasilje i prijateljstvo kroz volonterski rad i suradnju s drugim udrugama i institucijama,
 3. Branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji,
 4. Sudionici Drugog svjetskog rata i članovi njihovih obitelji.

Ukupno planirana sredstva – 310.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu ili projektu je 40.000,00 kuna.

3. Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata je 30 dana, a završava 8. veljače 2018. godine.

4. Svaka udruga može prijaviti jedan program ili projekt u okviru ovog Javnog poziva. Sva financijska sredstva koja Grad Bjelovar dodjeljuje putem Javnog poziva na razdoblje do 12 mjeseci odnose se na programe ili projekte koji će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se Javni poziv raspisuje.

5. Prijavu programa ili projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • ima sjedište ili ogranak na području Grada Bjelovara ili je umrežena i povezana sa srodnim udrugama ili ostvaruje međusektorsko
 • partnerstvo s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.;
 • korisnici programa i projekata su građani Grada Bjelovara;
 • aktivnosti programi projekt provodi se na području i za promociju Grada Bjelovara;
 • registrirane su kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Javnom pozivu i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program i projekt, koji prijave na ovaj Javni poziv, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog javnog poziva ili javnog natječaja;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora;
  nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa i projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela iz članka 48. stavka 2. alinejom d) Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu.

6. Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa i projekata i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2018. godinu.

7. Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Bjelovara – www.bjelovar.hr

8. Obrazac prijave programa i projekata i Obrazac proračuna programa i projekata potrebno je ispuniti na računalu.

9. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada Bjelovara – soba broj 15 – I. kat ) u jednom primjerku uz napomenu („ne otvaraj – Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2018. godinu) na slijedeću adresu:

Grad Bjelovar
Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Bjelovara
Trg Eugena Kvaternika 2
43 000 Bjelovar

10. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, dostava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2018. godinu.

11. Razmatrat će se samo programi i projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

12. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonom, elektroničkim putem ili osobnim kontaktom:

Jasna Grgić Škaurin – viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvo u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, telefon: 043/622-016, jgrgicskaurin@bjelovar.hr
Tvrtko Hopek – viši referent za kulturu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, telefon: 043/622-032, thopek@bjelovar.hr
Jadranka Matašin – viša stručna suradnica za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, telefon: 043/622-034, jmatasin@bjelovar.hr
Ivana Drljača – stručna suradnica za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, na telefon: 043/622-036, iskukan@bjelovar.hr

KLASA: 402-08/17-01/146
URBROJ: 2103/01-01-18-3

GRAD BJELOVAR

Prilozi uz Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2018. godinu

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content