Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu

Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15), Grad Bjelovar, dana 10. siječnja 2018. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu

1. Grad Bjelovar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu.

2. Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2018. za:

 • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni poziv;
 • donacije i sponzorstva;
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
 • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

Ukupno planirana sredstva – 115.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, projektu ili aktivnosti je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu, projektu ili aktivnosti je 40.000,00 kuna.

3. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava za 2018. godinu.

4. Na Javni poziv mogu se prijaviti podnositelji koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • korisnici prijavljene aktivnosti su građani Grada Bjelovara;
 • aktivnosti se provodi se na području i za promociju Grada Bjelovara;
 • registrirane su kao udruge, zaklade, socijalne zadruge i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Javnom pozivu i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program i projekt, koji prijave na ovaj Javni poziv, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog javnog poziva ili javnog natječaja;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora;
 • nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela iz članka 48. stavka 2. alinejom d) Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu;
 • u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

5. Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa, projekata ili aktivnosti i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu.

6. Prijedlozi programa, projekata ili aktivnosti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Bjelovara – www.bjelovar.hr

7. Obrazac prijave programa, projekata i aktivnosti te Obrazac troškovnika aktivnosti potrebno je ispuniti na računalu.

8. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada Bjelovara – soba broj 15 – I. kat ) u jednom primjerku uz napomenu („ne otvaraj – Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu) na slijedeću adresu:

Grad Bjelovar
Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Bjelovara
Trg Eugena Kvaternika 2
43 000 Bjelovar

9. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, dostava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu.

10. Razmatrat će se samo programi, projekti i aktivnosti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

11. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonom, elektroničkim putem ili osobnim kontaktom:

Jasna Grgić Škaurin – viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvo u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, telefon: 043/622-016; jgrgicskaurin@bjelovar.hr
Tvrtko Hopek – viši referent za kulturu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, telefon: 043/622-032, thopek@bjelovar.hr
Jadranka Matašin – viša stručna suradnica za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, telefon: 043/622-034, jmatasin@bjelovar.hr
Ivana Drljača – stručna suradnica za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, na telefon 043/622-036, iskukan@bjelovar.hr

KLASA:402-08/17-01/147
URBROJ: 2103/01-01-18-3
GRAD BJELOVAR

Prilozi uz Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content