Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene – ribnjak, spremište voća

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000118
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0006
Bjelovar, 24.01.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
IVAN DERIFAJ, HR-43000 BJELOVAR, ANTUNA MIHANOVIĆA 19

 • dostavlja se
 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • formiranje građevne čestice građevine , 
  • građenje građevine gospodarske namjene – ribnjak, 3. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremište voće, 3. skupine,

  na katastarskim česticama k.č.br. 415/2 (koja će se formirati od kat. čest. broj 415/1, 416/1, 415/2 i 416/2 sve k.o. Trojstveni Markovac) k.o. Trojstveni Markovac (Trojstveni Markovac).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.02.201.godine od 8:30 do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat. 
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar

Back to top