Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda (Prespa, Mala Ciglena)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000020
URBROJ: 2103/01-06/7-16-0004
Bjelovar, 21.03.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14/a
dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodoopskrba grada Bjelovara podsustav istok faza 4 – vodoopskrbni cjevovod u naseljima Prespa i Mala Ciglena, 3. skupine,

  na katastarskim česticama k.o. Ciglena: k.č.br. 1160, 121/6, 121/7, 121/10, 121/14, 109/3, 100/1, 1162, 101/1, 101/2, 1163,
  k.o. Tomaš: k.č.br. 996
  k.o. Prespa: k.č.br. 1281, 1280, 98, 238, 1287, 1288 k.o. Ciglena (naselje Prespa i naselje Mala Ciglena).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.03.2016 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, soba br. 29, II. kat.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content