Javni poziv za darovanje rabljene betonske galanterije

Na temelju članka Odluke o raspisivanju Javnog poziva za darovanje rabljene betonske galanterije KLASA: 363-01/22-01/29, URBROJ: 2103-1-01-22-4 od 13. 07. 2022. Grad Bjelovar, dana 18. srpnja 2022. godine, objavljuje Javni poziv za darovanje rabljene betonske galanterije.

1. Predmet Javnog poziva udrugama koje djeluju na području Grada Bjelovara je darovanje rabljene betonske galanterije – betonskih opločnika pojedinačnih dimenzija 10 cm x 20 cm x 6 cm, ukupne površine 3500 m².

2. Rabljena betonska galanterija koja je predmet ovog Javnog poziva nema novčanu
vrijednost obzirom da je ista amortizirana.

3. U prijavi se može zatražiti darovanje maksimalno 500 m² betonske galanterije – betonskih opločnika te prijavitelj/udruga može podnijeti samo jednu prijavu po Javnom pozivu.

4. Na Javni poziv mogu se prijaviti podnositelji/udruge koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske;
  • korisnici su građani Grada Bjelovara;
  • registrirane su kao udruge čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
  • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
  • projekt koji prijave na ovaj Javni poziv, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva,
  • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora;
  • nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
  • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak;
  • u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

5. Prijavitelji koji po provedenom javnom pozivu ostvare pravo na darovanje betonske galanterije- betonskih opločnika dužni su za iste samostalno i o svom trošku organizirati utovar i prijevoz s lokacije deponije (Poslovna zona Novi Borik -Lepirac).

Krajnji rok isporuke betonske galanterije je do kraja svibnja 2023. godine.

6. Zapečaćene pisane prijave podnose se na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom „ne otvaraj- Javni poziv za darovanje rabljene betonske galanterije“.

7. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave Javnog poziva ili do iskorištenja postojećih količina sukladno odredbama Javnog poziva.

8. Ponuda mora uz osobne podatke sadržavati:
a) Dokaz o registraciji udruge – izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja ovog Poziva, izvadak iz registra udruga može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga;
b) Dokaz da je udruga neprofitna – Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja ovog Javnog poziva, izvadak iz registra neprofitnih organizacija može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru;
c) Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju – Financijski izvješća o poslovanju udruge za 2021. godinu s potvrdom FINE ili ispis iz Registra neprofitnih organizacija (dostaviti do potpisivanja ugovora),
d) Dokaz o području djelovanja – Ovjereni statut udruge ukoliko statut nije vidljiv u Registru udruga,
e) Dokaz o plaćenim doprinosima, porezima i drugima davanjima prema državnom proračunu – Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan javni poziv.
f) Uvjerenje nadležnog suda – ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa ili projekta,
g) Dokaz o podmirenom dugovanju prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
h) Ponuda mora sadržavati i detaljan opis svrhe, namjene i lokacije korištenja betonskih opločnika i izjavu da će darovana betonska galanterija biti korištena isključivo za poboljšanje prostorija i uvjeta rada udruge.

9. Ponuda se podnosi na propisanom obrascu koji će uz Javni poziv biti objavljen na web stranici grada Bjelovara.
Kriterij za darovanje rabljene betonske galanterije je vrijeme zaprimanja ponuda, ukoliko ista sadržava sve formalne uvjete i elemente navedene u Javnom pozivu.

10. Otvaranje, pregled i ocjenu ponuda obavit će Povjerenstvo Grada Bjelovara, imenovano od strane Gradonačelnika, koje će nakon provedenog Javnog poziva utvrditi Listu udruga kojima se daruje betonska galanterija i s kojima će se sklopiti Ugovor o darovanju.

11. Grad Bjelovar zadržava pravo odustanka od darovanja rabljene betonske galanterije koja je predmet Javnog poziva u svako doba prije potpisivanja Ugovora o darovanju, bez navedenog razloga.

Sve informacije oko Javnog poziva mogu se dobiti na telefon 043/622-043.

Javni poziv za darovanje rabljene betonske galanterije

Obrazac prijave

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content