Javni poziv za iskazivanje interesa banaka za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18) i članka 5. Odluke o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ (KLASA: 403-01/19-01/01, UR.BROJ: 2103/01-02-19-4  od 17. srpnja 2019. godine), Gradonačelnik Grada Bjelovara raspisuje

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVENJE INTERESA BANAKA ZA KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA IZ KREDITNE LINIJE „BJELOVARSKI PODUZETNIK 2019.“

I. OPĆI PODACI

Kreditnu liniju „BJELOVARSKI PODUZETNIK 2019.“ provodit će Grad Bjelovar i zainteresirane banke koje se prijave na ovaj Javni poziv i pristanu na osnovne kriterije načina provedbe kreditne linije, te potpišu Sporazum o načinu provedbe kreditne linije s Gradom Bjelovarom.

Ukupni kreditni fond, koji osnivaju banke, iznosi 30.000.000,00 kn (tridesetmilijuna) kuna.

II. OSNOVNI KRITERIJI ZA PROVEDBU KREDITNE LINIJE „BJELOVARSKI PODUZETNIK 2019.“

 1. KORISNICI KREDITA
  • Obrti
  • Mala i srednja trgovačka društva
  • Zadruge
  • Profitne ustanove
  • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
  • Fizičke osobe u slobodnom zanimanju (zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, revizori, arhitekti, sudski vještaci i sl.)

Pravo na korištenje kredita ima Poduzetnik koji namjerava ulagati na području grada Bjelovara bez obzira na sjedište odnosno prebivalište, te koji su najmanje u 51 % vlasništvu državljana Republike Hrvatske.

2. IZNOS KREDITA

 • najniži iznos: 40.000,00 kn
 • najviši iznos: 2.500.000,00 kn

Iznimno, kod izgradnje novih proizvodnih kapaciteta, objekata, postrojenja i opreme, Grad subvencionira do 40 % ukupne odobrene investicije, a max. do iznosa 5.000.000,00 kn.

3. NAMJENA KREDITA

 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
 • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme i
 • obrtna sredstva u funkciji investicije (do 30%).

4. ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA

 • otplata do 10 (deset) godina za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
 • otplata do 7 (sedam) godina za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
 • za obrtna sredstva u funkciji investicija može biti najviše do 3 (tri) godine, bez mogućnosti počeka
 • poček do 2 (dvije) godine koji je uračunat u rok otplate (osim za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme: poček do 6 (šest) mjeseci)
 • rok iskorištenja do 12 (dvanaest) mjeseci

5. KAMATNA STOPA

 • Redovna kamatna stopa

6. SUBVENCIJA GRADA

 • Grad Bjelovar subvencionira kamatu poduzetnika po njegovoj prijavi i ispunjenju svih uvjeta na Javni poziv za de minimis potporu koji raspisuje Gradonačelnik Grada Bjelovara svake godinei topo stopi od: –
 • 2% (dva posto) za proizvodne djelatnosti (ukoliko je kamata veća od 2%) i
 • -1% (jedan posto) za uslužne djelatnosti

Kamatna stopa za vrijeme korištenja kredita i za vrijeme počeka se na subvencionira!

7. OTPLATA KREDITA

 • Kredit se otplaćuje u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama u kunama

8. STATUS PODUZETNIKA

 • Nije uvjetovan kao deponent Banke

III. ROK BANKAMA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude banaka se primaju najkasnije do 20. kolovoza 2019. godine (utorak) do 12.00 sati (poštom ili osobno)na adresu:

Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar

sa naznakom – Ne otvaraj:

„Prijava na Javni poziv – Iskazivanje interesa banaka za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 46, telefonom na broj 043/622-063 i 043/622-064 te mail-om na: mvrabec@bjelovar.hr i jkzubic@bjelovar.hr.

KLASA:  403-01/19-01/01                                                              

URBROJ: 2103/01-05/1-19-7                                      

Bjelovar, 29. srpnja 2019.   

GRADONAČELNIK

                                                                                                     Dario Hrebak

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content