Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara – Stančići

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju k.č.br. 1255/2, k.o. Prgomelje, KLASA: 944-01/22-01/47, URBROJ: 2103-1-01-22-4 od 07. rujna 2022. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content