Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za poduzetničke kredite iz kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2011”

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Bjelovara, o kreditiranju poduzetnika u 2011. godini, iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2011“ za 2011. godinu, Klasa: 403-01/10-01/2, Urbroj:2103/01-02-11-5 od 14. ožujka 2011. godine, Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODUZETNIČKE KREDITE IZ KREDITNE LINIJE „ BJELOVARSKI PODUZETNIK 2011 ” za 2011. GODINU

 1. OPĆI PODACI
  Kreditnu liniju „ BJELOVARSKI PODUZETNIK 2011 ” provode Grad Bjelovar i zainteresirane banke: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Podravska banka d.d. Koprivnica,Raiffeisenbank Austria d.d. Bjelovar, Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka. Privredna banka d.d. Zagreb i SG Splitska banka d.d.
  Kreditni fond iznosi 30.000.000,00 kn ( tridesetmilijunakuna ).
  Grad Bjelovar subvencionira kamatu na poduzetničke kredite koji su odobreni po stopi od 2,00 % ( dvaposto ).
  1. KORISNICI KREDITAZAHTJEV ZA KREDIT MOGU PODNIJETI:
   • Obrti
   • Mala i srednja trgovačka društva
   • Zadruge
   • Profitne ustanove
   • Obiteljska gospodarstva koja su u 51% vlasništvu državljana Republike Hrvatske

   Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima Poduzetnik koji prvenstveno ulaže u proizvodnu djelatnost i novo zapošljavanje. Pravo na korištenje kredita ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Grada Bjelovara bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.

  2. IZNOS KREDITA
   • najniži iznos, 40.000,00 kuna
   • najviši iznos je određen do iznosa od 5.000.000,00 kuna
  3. NAMJENA KREDITA
   • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata
   • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme
   • obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unaprjeđenje poslovanja ( do 30% )
  4. PUŠTANJE KREDITA U TEČAJ
   • u kunskoj protuvrijednosti za EUR po srednjem tečaju Banke na dan puštanja
  5. ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA
   • otplata do 10 ( deset ) godina
   • poček do 2 ( dvije ) godine koji je uračunat u rok otplate
   • rok iskorištenja do 12 ( dvanaest ) mjeseci
  6. KAMATNA STOPA
   • tromjesečni Euribor + 5,65 p.p.
   • Visina Euribor-a utvrđuje se kalendarski kvartalno dva radna dana prije prvog u mjesecu i vrijedi za tekući kvartal
   • obračun i naplata kamate: mjesečno ili kvartalno
   • u razdoblju korištenja i počeka plaća se kamata
  7. OTPLATA KREDITA
   • mjesečne, tromjesečne ili polugodišnje rate
   • za obrtnike: tromjesečne rate
  8. OTKAZ KREDITA
   • Ako Poduzetnik ne podmiri dospjele obveze prispjelih rata kredita u roku od 60 dana od dana njihova dospijeća, Banka može otkazati Ugovor o kreditu i isti proglasiti dospjelim u cijelosti, te aktivirati instrumente osiguranja naplate.
   • Ukoliko Banka otkaže Ugovor o kreditu i isti proglasi dospjelim u cijelosti, Poduzetniku se obračunava kamata u cijelosti bez subvencije Grada Bjelovara, koji se u tom slučaju oslobađa od plaćanja iste.
  9. NAKNADA
   • 0,65% ( nulacijelihšezdesetpetposto ) jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita
  10. VALUTNA KLAUZULA
   • Povrat obveza po kreditu ( iznos kredita i pripadajuće kamate, kamate za zakašnjenja u plaćanju, naknade i drugi eventualni troškovi ) obračunat će se po srednjem tečaju Banke za EUR na dan uplate na žiro račun Banke.
  11. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA
   • hipoteka u minimalnom omjeru 1: 1,3
   • državno jamstvo ( HAMAG )
   • ostali instrumenti prema zahtjevu Banke
  12. STATUS PODUZETNIKA
   • nije uvjetovan kao deponent Banke
  13. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA
   • dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Poduzetniku na poslovni račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita
   • dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Poduzetnika
  14. OBVEZAN PRILOG UGOVORA O KREDITU
   • plan otplate kredita
 2. KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI
  • Prilikom analize kreditne sposobnosti Banka ima pravo tražiti od Poduzetnika dodatnu dokumentaciju. Ocjenu kreditne sposobnosti donosi Banka na temelju vjerodostojne dokumentacije, koju Poduzetnik prilaže uz Zahtjev za kredit.
  • Ovisno o kreditnoj sposobnosti Poduzetnika, Banka ima pravo odbiti kredit, odnosno odobriti manji iznos kredita od odobrenog iznosa na Povjerenstvu.
  • Sukladno Projektu Banka s Poduzetnikom sklapa pojedinačni Ugovor o kreditu, kojim se utvrđuje način korištenja i povrat kredita te eventualni dodatni instrumenti osiguranja sukladno poslovnoj politici i internim Odlukama Banke.
  • Poslovni račun Poduzetnika ne smije biti neprekidno blokiran više od 30 ( trideset ) dana, iznimno 60 ( šezdeset ) dana u posljednjih 6 ( šest ) mjeseci. Koeficijent zaduženosti ne smije prelaziti 85%.
 3. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
  • Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita, kao i popis potrebne dokumentacije podiže se u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 46.
  • Zahtjevi se podnose po objavi Javnog poziva osobno na navedenu adresu ili poštom na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, sa naznakom „ BJELOVARSKI PODUZETNIK 2011 ”
  • Javni poziv je otvoren do iskorištenja ukupnog iznosa kreditnih sredstava.
  • Nepotpuni zahtjevi za kredit neće biti razmatrani, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 46, telefonom na broj 043/622-063, te na Internet stranicama Grada Bjelovara: www.bjelovar.hr
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content