Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2022.“

Na temelju Odluke o raspisivanju javnoga poziva za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2022.“ (KLASA: 380-01/22-01/01, UR.BROJ: 2103-1-01-22-49) od 16. ožujka 2022. godine, Gradonačelnik Grada Bjelovara raspisuje

JAVNI POZIV za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2022.“

1. Manifestacija „Pisanicom do Uskrsa 2022.“ održat će se na dane 15. i 16. travnja 2022. (petak i subota) na šetnici od Zagrebačke banke do DM-a s obje strane.

2. Javni poziv provest će se putem zatvorenih prijava.

3. Broj prodajno – izložbenih mjesta je ograničen. Prijave će se razmatrati po vremenu predaje dokumentacije u pisarnicu Grada Bjelovara.

4. Pravo prijave imaju pravne i fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, braniteljske udruge, neprofitne udruge građana, kulturna društva, tradicijski obrti i domaće radinosti.

Pravo prijave također imaju i sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz posebnu suglasnost i Uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu sa Zakonom i pripadajućim pravilnicima s područja Republike Hrvatske.

Prednost prilikom prijave imat će pravne i fizičke osobe koje imaju prigodnu blagdansku prodaju.

5. Na Javni poziv se ne mogu prijaviti oni koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Bjelovaru po bilo kojoj osnovi.

6. Grad Bjelovar kao organizator zadržava pravo određivanja pozicije prodajnih mjesta na prostoru održavanja manifestacije.

7. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, braniteljske udruge, neprofitne udruge građana, kulturna društva, tradicijski obrti i domaće radinosti imaju besplatan zakup javne površine, štanda ili kućice. Električna energija neće biti osigurana!

8. Priključenje na električnu energiju imaju samo ugostiteljske djelatnosti.

9. Prijavitelj ili dva prijavitelja mogu zakupiti samo jednu kućicu, pod uvjetom da oboje podnesu zajednički zahtjev i ispune jednu Prijavnicu za izlaganje i prodaju na jednom štandu uz uvjet da nude istu ili sličnu vrstu proizvoda.

10. Zakupci su dužni svoje izlaganje i prodaju uskladiti sa zakonskim propisima RH – posebice sa Zakonom o trgovini, Zakonom o trošarinama te Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. U suprotnom, Grad Bjelovar ne snosi nikakvu odgovornost ni prema zakupcima ni prema trećim osobama.

11. Zakupac potvrđuje da je posebno upozoren od Grada Bjelovara da mu je dozvoljena prodaja trošarinskih proizvoda samo ako ispunjava uvjete propisane posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjete propisane posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode. U slučaju da Zakupnik, unatoč primljenom upozorenju, počini prekršaj iz Zakona o trošarinama, a Gradu Bjelovaru kao Organizatoru zbog toga bude naloženo plaćanje neke novčane kazne, Zakupnik se obvezuje nadoknaditi Gradu Bjelovaru puni iznos plaćene novčane kazne.

12. Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na prostoru zakupa. U suprotnom, Grad Bjelovar ne snosi nikakvu odgovornost.

13. Zakupci su odgovorni za svu moguću devastaciju javnih površina koje koriste. Ukoliko zakupac javnu površinu koristi suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, Ugovor o zakupu će se automatski otkazati bez povrata uplaćenih sredstava.

14. Zakupci su u cijelosti odgovorni trećim osobama, a u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredbi zakonskih propisa i podzakonskih akata Republike Hrvatske.

15. Zakupci su isključivo odgovorni za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje organizatora, službene osobe) na prostoru koji su zakupili.

16. Zakupac je dužan voditi računa o svim važećim odlukama, preporukama i uputama kojima se utvrđuju protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 te provesti sve radnje u skladu s trenutno važećim preporukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprečavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja manifestacije. U suprotnom, Grad Bjelovar ne snosi nikakvu odgovornost.

17. Za nepoštivanje i neprovedbu mjera te snošenje sankcija zbog toga odgovoran je isključivo Zakupac i to kako Organizatoru tako i trećim osobama, a u slučaju da zbog toga za Organizatora nastane obveza plaćanja bilo kakve štete ili mu bude određeno plaćanje bilo kakvih novčanih kazni, Zakupac se obvezuje sve plaćene iznose regresirati Organizatoru odmah po primitku takvog poziva Organizatora.

18. Zakupci su dužni sami osigurati dezinfencijska sredstva, rukavice i maske za lice.

19. Prijava za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga treba sadržavati:

 • ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog Poziva, a koja se može preuzeti OVDJE ili u Gradu Bjelovaru (Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar),
 • pravne osobe / izvadak iz sudskog registra,
 • obrtnici / izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar,
 • udruge / Izvadak iz Registra udruga ili rješenje državne uprave,
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva / rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih gospodarstva,
 • dopunske djelatnosti – rješenje o upisu u Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te rješenje za Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u,
 • domaća radinost / rješenje o upisu domaće radinosti,
 • slobodna zanimanja / rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela,
 • potvrdu o članstvu u neku od strukovnih udruga,
 • kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića),
 • ugostitelji – ponudu jela s cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude – meni),
 • kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe.

20. Prijavitelj čija prijava ispunjava sve uvjete iz prethodne točke Javnog poziva dobiva pravo na zakup kućice, štanda ili prodajno – izložbenog mjesta.

21. Grad Bjelovar, kao voditelj obrade osobnih podataka, koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe pozivnog postupka za zakup kućica i prostora sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se godinu dana od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija
se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

22. Zakupac je dužan pridržavati se obaveznog radnog vremena:

 • Petak, 15.4.2022., 9:00 – 19:00 sati
 • Subota, 16.4.2022., 9:00 – 19:00 sati

Radno vrijeme će se, prema potrebi, prilagoditi važećim Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

23. Cijena zakupa po danu:

A. drvene sajamske kućice:

 • dimenzija 3,00m x 2,00m – (za ugostiteljsku djelatnost) – 125,00 kn
 • dimenzija 2,80m x 1,61m – (za ugostiteljsku djelatnost) – 100,00 kn
 • dimenzija 2,30m x 1,95m – (za ugostiteljsku djelatnost) – 100,00 kn
 • dimenzija 3,00m x 2,00m – (za trgovačke za ostale djelatnosti) – 50,00 kn
 • dimenzija 2,34m x 1,65m – (za trgovačke za ostale djelatnosti) – 50,00 kn

B. štandovi (pult 1,90m x 0,90m, krov 2,62m) – 50,00 kn

C. prodajna mjesta bez objekta:

 • određene djelatnosti ugostiteljstva –  75,00 kuna (slatkiši, kolači, bomboni, sladoled, palačinke, uštipci, langoši, forneti, štrudle, burek, hot-dog i slično);

24. Rok za predaju prijava je četvrtak, 24. ožujka 2022. godine do 15:00 sati.

25. Povjerenstvo za prikupljanje prijava temeljem Javnog poziva izvršit će otvaranje prijava u četvrtak, 25. ožujka 2022. u 8:00 sati u maloj vijećnici Grada Bjelovara.

26. Izabrani prijavitelj će tijekom mjeseca ožujka 2022. biti pozvani da potpišu Ugovor o zakupu. U slučaju da se izabrani prijavitelj ne odazove na potpisivanje Ugovora smatrat će se da je prijavitelj odustao te će se predmet Javnog poziva (kućica, štand, prostor…) ponuditi sljedećem prijavitelju.

27. Zakupac je dužan izvršiti plaćanje zakupnine u roku od 7 dana od potpisa Ugovora o zakupu. Uplate zakupnine vrše se na IBAN HR4324020061802400001, s pozivom na broj HR68 5738-OIB (uplatitelja). Ukoliko se provjerom Grada Bjelovara ustanovi da uplata nije izvršena u zadanom roku, zakupodavac (Grad Bjelovar) smatrat će se da je zakupac odustao i da Ugovor nije važeći od zadanog roka uplate.

28. Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu mvrabec@bjelovar.hr ili osobno na adresu: Grad Bjelovar, Povjerenstvo za prikupljanje prijava, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, s naznakom „ Za Javni poziv – Pisanicom do Uskrsa 2022.“– NE OTVARATI!

29. Pristigle prijave razmotrit će tročlano Povjerenstvo za prikupljanje prijava pristiglih na Javni poziv za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2022.“, na temelju kriterija postavljenih u Javnom pozivu te će proslijediti prijedloge Gradonačelniku radi sklapanja Ugovora o zakupu prodajno-izložbenog mjesta.

30. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

31. Javni poziv će se objaviti na internetskim stranicama Grada Bjelovara.

32. Održavanje manifestacije će ovisiti o trenutačoj epidemiološkoj situaciji te sukladno tome Gradonačelnik Grada Bjelovara zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Grad Bjelovar na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima.

JAVNI POZIV za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2022.“

Prijavnica za izložbeno - prodajno mjesto

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content