Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja – izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine poslovne namjene, 2.skupine – poslovno – proizvodna zgrada (trgovina rasvjete i sklapanje rasvjete)

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000127

URBROJ: 2103/01-06/9-19-0005

Bjelovar, 13.09.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VIDIK d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ivana Viteza Trnskog 7

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja – izmjene i dopune građevinske dozvole zarekonstrukciju građevine poslovne namjene, 2.skupine – poslovno – proizvodna zgrada (trgovina rasvjete i sklapanje rasvjete)

na novoformiranoj građevnoj čestici č.k.br. 2736 (gr. br. 1969/2) (koja je formira od k.č.br.2736 (gr.br.1969/) i k.č.br. 2735 (gr.br. 1969/1) k.o. Bjelovar (Bjelovar,Trg hrvatskih branitelja 17, Trg Hrvatskih branitelja 17).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  24.09.2019 u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE

Tina Pisarek, građ.tehničar

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content