Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmetau postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnja odpadnih voda, 2. skupine – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000025

URBROJ: 2103/01-06/9-19-0005

Bjelovar, 29.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODNE USLUGE d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

* građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnja odpadnih voda, 2. skupine – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara

na katastarskim česticama broj 1181/15, 1181/1, 1187/1, 1193/1, 1193/2, 1194/3, 1194/1, 598/26, 598/39, 598/20, 698/1, 1342/16, 1199, 1196/2, 697/3, 1205/1, 584/1, 591/1, 591/2, 591/3, 592, 590/15, 595/2, 598/31, 860/1, 57/6 i 693/16 sve k.o. Ždralovi, k.č.br. 1256/1 k.o. Višnjevac, k.č.br. 813 k.o.Trojstveni Markovac, k.č.br. 1473 k.o. Bjelovar -Sredice, k.č.br. 795, 558, 761, 574, 807 i 802 sve k.o. Stare Plavnice, k.č.br. 228,316,1861 i 61 sve k.o.Gudovac na području Grada Bjelovara u naseljima Ždralovi, Prokljuvani, Novoseljani Letičani, Purićani, Trojstveni Markovac,Bjelovar, Stare Plavnice i Gudovac.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.04.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE

Tina Pisarek, građ.tehničar

Back to top