Javni poziv za uzimanje u zakup poslovnog prostora

KLASA: 372-03/20-01/09
URBROJ: 2103/01-01-20-2

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za uzimanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/20-01/09 od 20. listopada 2020. koje je donio Gradonačelnik Grada Bjelovara, raspisuje Javni poziv za uzimanje u zakup poslovnog prostora.

I.PREDMET POZIVA

Grad Bjelovar obavještava sve pravne i fizičke osobe da mogu dostaviti podatke o raspoloživosti i vlasništvu poslovnog prostora u Bjelovaru koje bi dali u zakup, površine 400m² – 800m² za potrebe smještaja Tehnološkog parka Bjelovara d. o. o.

II. UVJETI ZA PREDMETNU NEKRETNINU

Poslovni prostor koji se daje u zakup mora sadržavati slijedeće karakteristike:

• poslovni prostor mora udovoljavati namjeni za koju se koristi ( uredski prostori, prostor za arhivu, sala za sastanke i sl.),
• poslovni prostor mora biti uređen i spreman za useljenje, bez potrebe za ulaganjem zakupnika i opremljen potrebnom infrastrukturom ( struja, voda, kanalizacija, grijanje, telefon, Internet, klima i dr.), a sve instalacije moraju biti ispravne,
• lokacija poslovnog prostora mora biti u radijusu 800 metara od središta grada,
• sklapanje ugovora o zakupu je na 3 (tri) godine uz mogućnost produženja.

III. PRI ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE UZ ISPUNJAVANJE NAVEDENIH UVJETA POSEBNO ĆE SE VREDNOVATI

• udaljenost od središta grada,
• uređenost i opremljenost prostora,
• iznos zakupnine.

IV. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju sve pravne odnosno fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva.

V. DOKUMENTACIJA

Ponuda mora sadržavati:

• podatke ponuditelja (ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, OIB, kontaktne podatke – adresa, broj telefona/mobitela e-mail adresa),
• ponuđeni mjesečni iznos zakupnine izražen u kunskoj vrijednosti po m² površine i ukupno za cijeli prostor (iznos sa i bez poreza na dodanu vrijednost, ispisan brojkama i slovima),
• podatke o poslovnom prostoru koji se nudi u zakup (adresa, površina, katnost, tlocrt prostora, stanje prostora i infrastruktura),
• ukoliko poslovni prostor nije opremljen kompletnom infrastrukturom (Internet, klima i dr.), izjavu ponuditelja kojom se obvezuje osigurati navedenu infrastrukturu do 01. lipnja 2021. godine,
• izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana – ponuda ponuditelja koji ima nepodmirene obveze poreznog duga neće se razmatrati,
• potvrda da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja (ne starija od 30 dana) – ponuda ponuditelja koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Bjelovaru neće se razmatrati,
• zemljišno-knjižni izvadak za poslovni prostor (ne stariji od 8 dana),
• posjedovni list (ne stariji od 8 dana),
• domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe moraju priložiti Izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 30 dana), a strane pravne osobe izvadak iz matičnog registra (ne stariji od 30 dana) s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik,
• potvrda o nekažnjavanju da se protiv fizičke/pravne osobe, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje, ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne starija od 6 mjeseci)
• potpis ponuditelja.

VI. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora – NE OTVARATI“.

Rok predaje ponuda je 30. listopada 2020. godine.
Ponude pristigle nakon isteka roka neće se otvarati i vraćaju se ponuditeljima.
Ponuditelji će omogućiti pregled ponuđenog poslovnog prostora na licu mjesta u tijeku postupka.
O datumu pregleda ponuditelji će biti obaviješteni.
O rezultatima Javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom.

Sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 043/622-065.

Grad Bjelovar zadržava pravo ne odabrati nijednu ponudu ili poništiti Javni poziv te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, kao ni bilo kakve troškove u vezi sa sudjelovanjem ponuditelja u Javnom pozivu. Javni poziv bit će objavljen na mrežnim stranicama Grada Bjelovara, a obavijest o raspisanom Javnom pozivu u tisku.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content