Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13. i 65/17.) omogućeno je ozakonjenje zgrada izgrađenih bez akta kojim se odobrava građenje ili protivno tom aktu koje su sagrađene do 21. lipnja 2011. godine.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada podnosi se najkasnije 30. lipnja 2018. i nakon isteka toga dana ne može se više podnijeti.

Zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Bjelovara podnose se u Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

• Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Detaljni uvjeti i postupak ozakonjenja dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=26402

Izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i akata o gradnji

Zakonom o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13. i 20/17.) i Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13. i 65/17), koji su stupili na snagu 01.01.2014. godine uređen je sustav prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevi za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i akata za gradnju građevina na području Grada Bjelovara podnose se u Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Upravni postupak

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje rješenja o produljenju važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (ne izdaje se lokacijska dozvola prema posebnom zakonu)
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (izdaje se lokacijska dozvola prema posebnom zakonu)
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole glede promjene investitora
Zahtjev za izdavanje rješenja o produljenju važenja građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Nepravni postupak

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije
Zahtjev za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima
Zahtjev za izdavanje obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta
Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
Prijava početka građenja
Prijava početka radova na uklanjanju građevine

Popis javnopravnih tijela koja izdaju posebne uvjete

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora izrađuje nacrte akata i provodi postupke korištenjem sustava „e-dozvola“ dostupnog na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Zahtjevi se mogu podnijeti elektroničkim putem sustava e-dozvole, gdje se nalaze i sve upute, zakoni i propisi, procedure, popis svih javnopravnih tijela koja izdaju posebne uvjete, popis ovlaštenih projektanata, prostorni planovi i ostale informacije:

https://dozvola.mgipu.hr/

Detaljni vodič kroz gradnju također se nalazi na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17692

 

 

Back to top
Skip to content