Zakonska regulativa
Zakon o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Podzakonski akti
Odluka o komunalnoj naknadi (”Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 09/18, 1/19 –
ispravak i 3/20)
Odluka o određivanju obračunske jedinice – boda (”Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/18)

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada prihod je grada Bjelovara i koristi se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi krajem godine za iduću kalendarsku godinu Gradsko vijeće Grada Bjelovara.

Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici nekretnina stambenog prostora, garažnog prostora, poslovnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta. Korisnici nekretnina plaćaju komunalnu naknadu ako su vlasnici obvezu plaćanja naknade prenijeli na korisnika pisanim ugovorom, ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili ako se ne može utvrditi vlasnik.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole; danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine; danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine ili danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika, promjene obračunske površine nekretnine ili promjene namjene nekretnine prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Obračun komunalne naknade
Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za:

 1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (“Narodne novine”, br. 40/97.)
 2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
  Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B). Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine.

Vrijednost boda komunalne naknade propisana je Odlukom o određivanju obračunske jedinice – boda i iznosi 5,76 kn godišnje

Koeficijenti zona (KZ) iznose:

 • I zona – 1,00
 • II zona – 0,8
 • III zona – 0,6
 • IV zona – 0,5

Područja zona za obračun komunalne naknade sastavni su dio Odluke o komunalnoj naknadi.

Koeficijenti namjene iznose za :

 1. stambeni prostor – 1,00
 2. stambeni prostor i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana – 1,00
 3. garažni prostor – 1,00
 4. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti – 2,70
 5. poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne (osim za hotele) – 7,00
 6. građevinsko zemljište koje služi – 8% od utvrđenog koeficijenta obavljanju poslovne djelatnosti namjene koji je određen za poslovni prostor
 7. neizgrađeno građevinsko zemljište – 0,05

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%.
Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade iznosi 1% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima.

Kontakt telefoni: 043/622-023, 043/622-024, 043/622-025

Back to top
Skip to content