Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakonska regulativa

Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15)

Podzakonski akti:
Odluka o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, 2/16 – pročišćeni tekst) Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 7/11).

Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti: odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete. Komunalna naknada je prihod Proračuna Grada Bjelovara.

Obveznici plaćanja komunalne naknade
vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta

Rješenje o komunalnoj naknadi i izračun komunalne naknade
Rješenje o komunalnoj naknadi za svakog pojedinog obveznika donosi Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Izračun komunalne naknade
Visina mjesečnog iznosa komunalne naknade utvrđuje se množenjem: obračunske površine nekretnine (m²), vrijednosti boda (B) određenog u kunama, koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn)

Vrijednost boda
Vrijednost boda (B) u Gradu Bjelovaru iznosi 0,48 kn/m² a propisana je Odlukom o vrijednosti obračunske jedinice – boda za određivanje visine komunalne naknade (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 3/00 i 4/00)

Koeficijenti zona
I zona  – 1,00
II zona – 0,8
III zona – 0,6
IV zona – 0,5

Koeficijenti namjene
1. za stambeni i garažni prostor, te prostor koji koriste neprofitne organizacije – 1,00
2. neizgrađeno građevno zemljište – 0,05
3. za poslovni prostor u kojem se obavlja proizvodna djelatnost – 2,70
4. za poslovni prostor u kojem se obavlja neproizvodna djelatnost – 7,00
5. za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti – 8% od utvrđenog koeficijenta namjene za poslovni prostor
6. za poslovni prostor koji se ne koristi – 1,00
7. za građevno zemljište namijenjeno za obavljanje poslovne djelatnosti ako
se poslovni prostor ne koristi – 8% od utvrđenog koeficijenta namjene za poslovni prostor koji se ne koristi.

Obveze vlasnika/suvlasnika nekretnina

Pravne i fizičke osobe, vlasnici nekretnina imaju zakonsku obvezu prijavljivati nastale promjene vezane uz vlasništvo/suvlasništvo nekretnina (prodaja/zamjena nekretnina, nasljeđivanje, promjene površina nekretnina, zakup i drugo)

Kontakt tel. za komunalnu naknadu
043/ 622-023 043/633-024 043/ 622-025

Back to top
Skip to content