Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakonska regulativa

Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15)

Podzakonski akti

Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 5/14 i 2/15, Odluka o priključenju na komunalne vodne usluge kao (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 1/14)

Komunalne djelatnosti – komunalne usluge

Komunalne djelatnosti, te unutar njih komunalne usluge su djelatnosti uslužnog karaktera, a služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba stanovništva određenog područja i kao takve funkcionalno su vezane za određeno teritorijalno područje.

Obavljanje komunalnih djelatnosti – komunalnih poslova u Gradu Bjelovaru

1. putem trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a i trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a kojih je osnivač Grad Bjelovar

Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar (kontakt tel. 043/622-100) povjereno je obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

 • održavanje čistoće (čišćenje javnih površina)
 • skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na uređeno odlagalište
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja
 • održavanje i korištenje parkirališta na kojima je uvedena naplata parkiranja i
 • premještanje i čuvanje nepropisno zaustavljenih, parkiranih ili napuštenih vozila

Komunalac d.o.o. navedene komunalne djelatnosti obavlja na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 5/14 I 2/15, posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i zaključenih Ugovora s Gradom Bjelovarom.

Trgovačkom društvu Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, (kontakt tel. 043/622-100) povjereno je obavljanje vodnih isporuka.
Vodne isporuke su usluge javne vodoopskrbe i usluge javne odvodnje sa pročišćavanjem otpadnih voda.
Trgovačko društvo Vodne usluge obavlja i komunalni posao čišćenja slivnika, a što je određeno odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru.

2. temeljem ugovora o koncesiji – dimnjačarski poslovi

 • I i III dimnjačarsko područje Dragan Okrugić, vl. dimnjačarskog obrta “Dimko” Bjelovar, M. Krleže 9, mobitel 098/646-067, telefon 043/252-150
 • II dimnjačarsko područje Goran Krpan, dimnjačarski obrtnik iz Prespe 201a, Bjelovar, mobitel 091/792-5092, telefon 043/882-007
 • IV dimnjačarsko područje Zdravko Janković, vl. dimnjačarskog obrta iz Ciglene185a, Bjelovar, mobitel 098/188-2482, telefon 043/882-385

Dimnjačarska područja navedena su pod naslovom “Dimnjačarski poslovi”

3. temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
U Gradu Bjelovaru na temelju pisanog Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Bjelovara obavljaju se komunalne djelatnosti:

 • održavanje javnih zelenih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
 • postavljanje i nabava svečane božićne rasvjete

Komunalni posao održavanja javnih zelenih površina obavlja Marija Šepoval, Bjelovar, V. Lisinskog 4, vl. Cvjećarskog obrta “Cvjetni atelje Marina ” (kontakt mob. 098/ 388-420)

Komunalni posao održavanja nerazvrstanih cesta obavlja trgovačko društvo Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar, Bilogorska 43 (kontakt tel. 043/214-037)

Komunalni posao održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, te komunalni posao postavljanja i nabave svečane božićne rasvjete obavlja trgovačko društvo Rotor d.o.o. Bjelovar (kontakt tel. 043/220-380)

Kontakti tel. vezani uz održavanje komunalne infrastrukture
043/622-045 043/622-044 043/622-086

Back to top
Skip to content