Zakonska regulativa
Zakon o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Podzakonski akti:
Odluka o komunalnom doprinosu (”Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 09/18 i 1/19 – ispravak)

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos je prihod grada Bjelovara koji se koristi za financiranje građenja komunalne infrastrukture u skladu s Programom građenja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće Grada Bjelovara krajem godine za iduću kalendarsku godinu.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Obračun komunalnog doprinosa
Komunalni doprinos obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena. Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. Područja zona za obračun komunalnog doprinosa sastavni su dio Odluke o komunalnom doprinosu.

Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iznose:
I zona 50,00 kn
II zona 30,00 kn
III zona 25,00 kn
IV zona 20,00 kn

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

Rokovi plaćanja komunalnog doprinosa: do 12 jednakih mjesečnih obroka s tim da jedan obrok ne može biti manji od 300,00 kuna; u slučaju jednokratnog plaćanja umanjenje za 10 %; za ozakonjenje građevine temeljem odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama mogućnost odgode plaćanja na rok od godine dana.

Grad Bjelovar – kontakt: 043/622-086

Back to top
Skip to content