Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakonska regulativa
Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15)

Podzakonski akti: Odluka o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 3/16), Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 7/11).

Svrha plaćanja
Podmirenje troškova izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture utvrđenih
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji donosi predstavničko tijelo – Gradsko vijeće krajem godine za iduću kalendarsku godinu.

Rješenje o komunalnom doprinosu
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Grad Bjelovar,Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Izračun komunalnog doprinosa:
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m³ (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici ovisno o zoni kojoj građevna čestica pripada.

Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za građevine u Gradu Bjelovaru iznose:

    I zona II zona III zona IV zona
1 javne površine 15 8 6 5
2 nerazvrstane ceste 23 14 11 8
3 groblja 4 3 3 3
4 javnu rasvjetu 8 5 5 4
  UKUPNO 50 30 25 20

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa se za poslovni prostor jedinična cijena komunalnog doprinosa za javne površine obračunava u dvostrukom iznosu. Više o tome pročitajte u dijelu Za poduzetnike.

Rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

  • 12 jednakih mjesečnih obroka s tim da jedan obrok ne može biti manji od 300,00 kn.
  • u slučaju jednokratnog plaćanja umanjenje za 10 %.
  • za ozakonjuje građevine temeljem odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama mogućnost odgode plaćanja na rok od godine dana

Obveznici plaćanja

  • investitor, odnosno vlasnik građevne čestice kojem se gradnja (gradnja, dogradnja, nadogradnja ili rekonstrukcija) odobrava temeljem odredbi Zakona o gradnji
  • podnositelj zahtjeva, vlasnik ili investitor zgrade za koju je donijeto rješenje o izvedenom stanju temeljem odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (osim podnositelja zahtjeva kojem se u postupku ozakonjuje nezakonito izgrađena pomoćna građevina koja je u funkciji osnovne, zakonito izgrađene građevine, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50,00 m²)
  • investitor ili vlasnik građevinske čestice ili građevine za koju se izdaje uporabna dozvola bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom ili koja se prema posebnom propisu evidentira u katastru ili za koje je investitor dužan prijaviti početak građenja (Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima), a koji izvodi slijedeće radove: gradnja pomoćne građevine – pomoćne zgrade koja ima jednu etažu do 50,00 m² tlocrtne površine, a koja se gradi na građevinskoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade; podizanje novog nadozida do najviše 0,6 m ili povećavanje postojećeg nadozida jednom za najviše 0,6 m; izvođenje kosog ili zaobljenog krova bez nadozida ili s nadozidom do najviše 0,6 m na nezavršenom dijelu zgrade za koju je donijeto rješenje o izvedenom stanju i izvođenje krovnih kućica

Kontakt tel. 043/ 622-051

Back to top
Skip to content