Komunalno redarstvo

Zakonska regulativa

Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15), Zakon o cestama (“Narodne novine”, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Zakon o građevnoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 153/13) , Zakon o zaštiti od buke (“Narodne novine”, br. 30/09, 55/13, 41/16), Zakon o održivom gospodarenju otpadom buke (“Narodne novine”, br. 94/13 i 73/17), Prekršajni zakon (“Narodne novine”, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17) i drugi.

Podzakonski akti

Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 1/17), Odluka o uređenju prometa u Gradu Bjelovaru, Odluka o načinu premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih vozila na području Grada Bjelovara i druge.

Odluka o komunalnom redu sadržava odredbe o komunalnom redu, mjerama za provođenje komunalnog reda, održavanje čistoće, čuvanje i korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanja sa skupljenim miješanim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na području Grada Bjelovara.

Nadzor nad provedbom ove Odluke o komunalnom redu imaju komunalni redari.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, izricati i naplaćivati novčane kazne, donositi obavezne prekršajne naloge sukladno Prekršajnom zakonu, predlagati pokretanje prekršajnog postupka, izdavati naloge za premještanje vozila zatečenih (parkiranih, zaustavljenih) na javnoj zelenoj površini ili na javnoj površini koja je nekad bila zelena površina, a uslijed protupravnog parkiranja je uništena (zemljana površina bez postavljenog znaka dozvoljeno parkiranje).

Kontakt tel. komunalnih redara
043/622-088 043/622-041

Prometno redarstvo

Zakonska regulativa

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13. i 158/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 148/14), ), Prekršajni zakon (“Narodne novine”, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17)

Nadležnost

Prometni redari primjenom odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama obavljaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (pješačke zone, šetnice, nogostupi, obilježeni pješački prijelazi, stajališta za vozila javnog prijevoza, mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom).

U svom radu prometni redar donosi, odnosno izdaje:
• upozorenje o počinjenom prekršaju
• obavijest o počinjenom prekršaju
• naloge za premještanje vozila
• obavezni prekršajni nalog

Kontakt tel. prometnih redara
043/622-018
043/622-088
043/622-041

Back to top
Skip to content