Zakonska regulativa

Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15)

Podzakonski akti

Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 1/17); Odluka o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica,određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4/14 i 3/16), Odluka o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 1/12 i 12/16); Pravilnik o postavljanju reklama (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 1/12 i 12/16), Odluka o porezima Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 3/17), Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 7/11)

Korištenje javne površine

Javne površine kojima upravlja Grad Bjelovar mogu se koristiti u skladu s
odredbama Odluke o komunalnom redu i odredbama drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima je predmetna materija propisana za sljedeće svrhe:

 • za držanje, postavljanje i prodaju robe;
 • postavljanje ugostiteljskih terasa;
 • postavljanje reklama, predmeta i pokretnih naprava;
 • održavanje prezentacija sa svrhom reklamiranja određenih proizvoda/usluga ili prodaje robe;
 • održavanja javnih skupova ili manifestacija;
 • održavanje obuke auto škola;
 • održavanja auto sajmova;
 • prekopavanja i bušenja javnih površina;
 • istovara, smještaja i utovara građevinskog materijala;
 • istovara drva, ugljena i slično, piljenja drva;
 • podizanje građevinskih skela i ograda gradilišta za sanaciju ili rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i za obavljanje sličnih građevinskih radova ili gradnju objekta;
 • postavljanje kontejnera za potrebe gradilišta i
 • u drugim slučajevima

Podnošenje zahtjeva za korištenje javne površine

Zahtjevi za korištenje javne površine kojom upravlja Grad Bjelovar podnose se Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora. Uz zahtjev je potrebno priložiti određenu dokumentaciju, što ovisi o svrsi korištenja javne površine (dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu za korištenje javne površine propisana je uvodno navedenim odlukama navedenim u podnaslovu “Podzakonski akti”).

Porez na korištenje javnih površina

Za korištenje javnih površina plaća se porez sukladno odredbama Odluke o porezima u Gradu Bjelovaru:

Porez za korištenje javnih površina iznosi:

1. za deponiranje materijala i robe, za izgradnju, popravak zgrada i postavu skele po 1 m² dnevno – 1,00 kn
2. radi izgradnje infrastrukture po 1m² dnevno – 2,50 kn
3. radi priključenja na infrastrukturu po priključku – 150,00 kn
4. za postavljeni štand, odnosno napravu:
4.1. za postavljeni štand za Božićni sajam, prigodom proizvoda vezanih za Uskrsne blagdane, za prezentacije i prodaje knjiga, razglednica i umjetničkih proizvoda 5,00 kn/ m² dnevno
4.2. ostalim danima za postavljeni štand za druge vrste nespomenutih proizvoda 100,00 kn dnevno po štandu, odnosno prodajnom mjestu
4.3. za postavljenu napravu prigodom manifestacija – 50,00 kn dnevno
4.4. za postavljenu napravu ostalim danima – 5,00 kn/m² dnevno
5. za izlaganje robe pred prodavaonicama i za postavljanje rashladnih uređaja uz kioske 2,50 kn/ m² po danu
6. za održavanje prezentacija sa svrhom reklamiranja automobila i drugih proizvoda i usluga – 500,00 kn dnevno
7. za zauzimanje javne površine sa svrhom održavanja manifestacija i koncerata – 1.000,00 kn dnevno
8. za održavanje skupova – 300,00 kn dnevno
9. za prodaju božićnih jelki za jedno prodajno mjesto – 100,00 kn dnevno
10. za obavljanje prodaje iz vozila 1.200,00 kn godišnje po vozilu
11. za zabavne radnje (luna park, cirkus, dječji tobogan, kino kućice i slične zabavne radnje – 1,00 kn/ m² dnevno. Kada je uz zahtjev za korištenje javne površine sa svrhom postavljanja zabavne radnje (osim za luna park i cirkus) zatraženo i odobreno priključenje na električni priključak u vlasništvu Grada Bjelovara propisani porez na korištenje javne površine 1,00 kn/m² dnevno uvećava se za 20,00 kn/kW dnevno (instalirana snaga električnog priključka).
12. za ugostiteljsku terasu, te sprave ili druge predmete koji se postavljaju uz ugostiteljsku terasu po m² dnevno

12.1. u razdoblju od 01.05. – 30.09. tekuće godine
I zona grada – 1,00 kn
II zona grada – 0,90 kn
III zona grada – 0,50 kn
IV zona grada – 0,30 kn

12.2 u razdoblju od 01.10. – 30.04. tekuće godine
I zona grada – 0,20 kn
II zona grada – 0,20 kn
III zona grada – 0,10 kn
IV zona grada – 0,10 kn

13. za postavljenu reklamu (reklamne ploče, table, panoe, vitrine i druge reklamne objekte koji mogu biti osvijetljeni ili neosvijetljeni, putokaze (koji se ne smatraju prometnim znakom), jarbole i svi druge reklamne predmete koji služe informiranju i reklamiranju)

13.1.za reklamu (reklamnu tablu) postavljenu na stupovima javne rasvjete po reklami mjesečno
I zona grada – 27,00 kn
II zona grada – 26,00 kn
III zona grada – 25,00 kn
IV zona grada – 24,00 kn

13.2. za reklame oglasne površine manje od 12 m² koje nisu osvijetljene, a postavljaju se na javnim površinama i za osvijetljene reklame koje su priključene na električnu energiju iz nekretnine obveznika plaćanja poreza po reklami mjesečno
I zona grada – 170,00 kn
II zona grada – 160,00 kn
III zona grada – 150,00 kn
IV zona grada – 140,00 kn

13.3. za sve vrste osvijetljenih reklama oglasnih površina manjih od 12 m² koje se
postavljaju na javnim površinama a koje su priključene na javnu rasvjetu po reklami mjesečno
I zona grada – 270,00 kn
II zona grada – 260,00 kn
III zona grada – 250,00 kn
IV zona grada – 240,00 kn

13.4. za reklamni displej (svjetleća samostojeća reklamna konstrukcija na kojoj se izmjenjuju reklame, slike ili animacije) i za svjetleće reklame oglasne površine veće od 12m² koja se postavljaju na javne površine i priključuju na zaseban priključak električne energije koji osigurava obveznik plaćanja poreza, kao i za neosvijetljene reklame oglasne površine veće od 12m² po reklamnom displeju, odnosno reklami mjesečno
I zona grada – 800,00 kn
II zona grada – 750,00 kn
III zona grada – 700,00 kn
IV zona grada – 650,00 kn

14. za postavljanje transparenata, putokaza koji se ne smatraju prometnim znakom, naprava za oglašavanje i drugih manjih predmeta koje služe reklamiranju ili informiranju

a) do 30 dana po postavljenom predmetu dnevno
I zona grada – 8,00 kn
II zona grada – 7,00 kn
III zona grada – 6,00 kn
IV zona grada – 5,00 kn

b) iznad 30 dana po postavljenom predmetu mjesečno
I zona grada – 30,00 kn
II zona grada – 28,00 kn
III zona grada – 25,00 kn
IV zona grada – 23,00 kn

Nadzor
Javne površine nadziru komunalni redari kontakt tel. 043/622-088 043/622-041

Upravna pristojba
Na zahtjev za korištenje javne površine prilaže se upravna pristojba u iznosu 70,00 kn (Tar. br. 1. i 2. stavak 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine”, broj 8/2017)

Kontakt telefoni
043/ 622-044 043/ 622-045 043/622-086

Back to top
Skip to content