Zakonska regulativa

Zakon o vodama (“Narodne novine”, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14); Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine”, broj 153/09, 90/11, 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16

Podzakonski akti

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 1/14)

Priključenje na komunalne vodne građevine

Pod komunalnim vodnim građevinama smatraju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju s pročišćavanjem otpadnih voda.

Priključenjem na komunalne vodne građevine smatra se izgradnja priključaka kojima se omogućuje nesmetano korištenje vodnih usluga.

Isporučitelj vodnih usluga u Gradu Bjelovaru je trgovačko društvo Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a ( u nastavku: isporučitelj vodnih usluga)

Obveznici priključenja

Obveznici priključenja građevine na komunalne vodne građevine su investitor, vlasnik građevine ili druge nekretnine ili drugi zakoniti posjednik (u nastavku teksta: vlasnik građevine).

Rokovi priključenja

Obveznici priključenja dužni su priključiti građevinu na komunalne vodne građevine u rokovima

  • za novoizgrađenu građevinu, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine
  • postojeće građevine moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 1 godine od dana od kada isporučitelj vodne usluge u javnom glasilu i putem predstavnika u mjesnom odboru, te na svojoj web stranici objavi obavijest o mogućnosti priključenja.

Postupak priključenja

  • Postupak za priključenje građevine na komunalne vodne građevine pokreće se podnošenjem zahtjeva za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta priključenja. Zahtjev za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta podnosi se isporučitelju vodnih usluga. Izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta se plaća u skladu s cjenikom isporučitelja Vodnih usluga.
  • Radove priključenja u Gradu Bjelovaru može izvoditi isporučitelj vodnih usluga ili njegovi ugovaratelji, a stvarni trošak radova snosi vlasnik građevine.
  • Prije izvođenja radova na priključenju građevine na komunalne vodne građevine vlasnik građevine mora ishodovati rješenje Grada Bjelovara, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora kojim se sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu ili Odluke o nerazvrstanim cestama odobrava zauzimanje javne površine (prekopavanje i/ili bušenje) sa svrhom izvođenja priključka ako se radi o javnoj površini kojom upravlja Grad, odnosno rješenje ili drugi akt Hrvatskih cesta d.o.o. Ispostave Bjelovar ako se radi o javno prometnoj površini kojom upravljaju Hrvatske ceste d.o.o.

Financijske obveze prema Gradu Bjelovaru

  • na zahtjev za korištenje javne površine prilaže se upravna pristojba u iznosu 70,00 kn (Tar. br. 1. i 2. stavak 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine”, broj 8/2017)
  • za korištenje javne površine kojom upravlja Grad Bjelovar sa svrhom prekopavanja ili bušenja radi izvođenja priključka plaća se porez na korištenje javne površine u iznosu 150,00 kn po priključku (članak 9. stavak 1. točka 3. Odluke o porezima Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 3/17)

Kontakti:
Vodne usluge d.o.o. Bjelovar (za podnošenje zahtjeva za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta) kontakt tel. 043/622-100

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora za podnošenje zahtjeva za korištenje javne površine sa svrhom prekopavanja ili bušenja radi izvođenja priključka (zahtjev se podnosi nakon ishođenja Posebnih tehničkih uvjeta)

kontakt tel. 043/622-044 043/622-045 043/622-086

Back to top
Skip to content