Zakonska regulativa
Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13. i 65/17.)

Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (prostornih planova, studija, programa i dr.)

R.br. Zakonski okvir KORAK Napomena
       
1 ZPU čl. 86.(3) i čl. 65.(1) Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora  (u nastavku: nositelj izrade) dostavlja nacrt Odluke o izradi prostornog plana (samo PPU ili za zahvate za koja je propisana obveza izrade Studije utjecaja na okoliš) na mišljenje nadležnim tijelima iz područja ZO (županijski Zavod za PU, županijski ured za ZO i MZOIP) ODLUKA O IZRADI PLANA
2 ZPU čl. 86.(1) Po pribavljenim mišljenjima iz članka 86.(3) Gradsko vijeće usvaja Odluku o izradi plana.  
3 ZPU čl. 86.(4) (5) Nositelj izrade objavljuje Odluku o izradi PP u “Službenom glasniku Grada Bjelovara”  i dostavlja je Hrvatskom  Zavodu za prostorni razvoj/Županijskom Zavod za PU, odnosno ISPU).  
4 ZPU čl. 35.(3) Nositelj izrade može dobiti sve informacije koje su u ISPU  
5 posebni propis Postupak javne nabave, formiranje ugovora, odabir stručnog izrađivača  
6 ZPU čl. 86.(4) (5) Nositelj izrade objavljuje Odluku o izradi PP u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” i dostavlja je Hrvatski zavod za prostorni razvoj/ Županijskom Zavodu za PU).  
7 ZPU čl. 88.(1) Nositelj izrade, po objavi odluke obavještava javnost (na web stranici Grada Bjelovara i kroz ISPU putem Zavoda).  
  ZPU čl. 88.(2) Za PPU moraju se pisanim putem obavijestiti i susjedni gradovi i općine.  
       
8 ZPU čl. 90.(1) Nositelj izrade traži smjernice tijela navedenih u Odluci o izradi. Prilog zahtjevu – Odluka. JAVNA RASPRAVA
9 ZPU čl. 94. Formiranje prijedloga Plana za javnu raspravu.  
10 ZPU čl. 95.(2) Utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu (gradonačelnik).  
11 ZPU čl. 96.(3) Objava javne rasprave (8 dana prije) u dnevnom tisku te na web stranicama MGPU i Grada Bjelovara.  
12 ZPU čl. 97. Zasebna obavijest tijelima iz Odluke, te teritorijalno nadležnim MO.  
13 ZPU čl. 98. Javni uvid u Prijedlog plana na oglasnoj ploči, web stranica Grada Bjelovara i ISPU(rokovi: novi  planovi 30 dana, izmjena i ukidanje 8 do 15 dana).  
14 ZPU čl. 99. Nositelj organizira javno izlaganje. Zapisnik potpisuje Pročelnik.  
15 ZPU čl. 101.(1) Javno-pravna tijela trebaju dati mišljenje tijekom javne rasprave.  
16 ZPU čl. 101.(5) Mišljenja i sl. javnopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana smatraju se mišljenjem iz  članka 101. stavka 1. ZPU  
17 ZPU čl. 102.(2) Izvješće o javnoj raspravi u roku 30 dana (novi) odnosno 15 dana (izmjene i ukidanje Plana).  
18 ZPU čl. 102.(3) Izvješće se objavljuje na oglasnoj ploči, web stranici Grada Bjelovara i ISPU.  
19 ZPU čl. 104.(1) Ponovljena javna rasprava (od 8 do 15 dana) u slučaju nesklada s programskim polazištima iz Odluke.  
       
20 ZPU čl. 105.(1) Izrađuje se nacrt konačnog prijedloga. PRIJEDLOG PLANA
21 ZPU čl. 105.(3) Gradonačelnik prihvaća Izvješće o javnoj raspravi i utvrđuje Konačni prijedlog plana.  
22 ZPU čl. 106. Nositelj izrade dostavlja sudionicima javne rasprave obavijest o prihvaćanju ili neprihvaćanju prijedloga.  
       
23 ZPU čl. 109.(6) Plan donosi Gradsko vijeće DONOŠENJE PLANA
25 ZPU čl. 110.(3) Donijeti Plan objavljuje se u “Službenom glasniku Grada Bjelovara”  
26 ZPU čl. 112.(1) (3) Dostava Plana (analogni i elektronički)  Županijskom Zavodu za PU i MPUG u roku 15 dana od dana objave.  
27 ZPU čl. 113.(3) Obveza donošenja pročišćenog teksta po Gradskom vijeću u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o donošenju.  

Postupak donošenja planova

Nositelj izrade dokumenata za područje Grada Bjelovara je Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara

Izrađivači dokumenata prostornog uređenja su ovlašteni arhitekti ili druge pravne i fizičke osobe s ovlaštenjem za izradu, prema posebnom zakonu koje nositelj izrade angažira primjenjujući zakonski postupak javne nabave.

Uvid u dokumente prostornog uređenja može se izvršiti u Upravnom odjelu, na web stranici Grada Bjelovara, poglavlje PROSTORNI PLANOVI ili GEOPORTAL servisu, te u INFORMATIVNOM SUSTAVU PROSTORNOG UREĐENJA (ISPU) koje vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Ostali poslovi:
Temeljem podnijetog zahtjeva stranke donosi se ili izdaje
– lokacijska informacija
– uvjerenje o statusu zemljišta
– uvjerenje o zoni sanitarne zaštite voda

Kontakt tel. za prostorno planiranje
043/ 622 – 047

Back to top
Skip to content