Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području kulturno – povijesne cjeline Grada Bjelovara.

Obveznici spomeničke rente dužni su Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora do 31. ožujka svake godine dostaviti podatak o korisnoj površini prostora koji se nalazi na području kulturno – povijesne cjeline. Ako navedeni podatak ne dostave, kao mjerodavni podatak za utvrđivanje spomeničke rente koristit će se podaci za obračun komunalne naknade.
Visina spomeničke rente po četvornom metru korisne površine prostora iznosi 1,00 kunu mjesečno, osim iz područja financijskog posredovanja, za koje djelatnosti visina spomeničke rente iznosi 4,00 kuna po četvornom metru korisne površine.

Utvrđeni iznos godišnje spomeničke rente obveznik plaća na 12 jednakih mjesečnih obroka.
Prvi obrok spomeničke rente plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente, a preostalih jedanaest obroka dospijeva na naplatu 30. u mjesecu za tekući mjesec.

Prihod od spomeničke rente namjenski je prihod i može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Back to top
Skip to content