Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Bjelovara 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA

KLASA: 013-03/17-01/32
URBROJ: 2103/01-17-2
Bjelovar, 25. svibnja 2017.

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16,) u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Bjelovara objavljuje Konačne rezultate izbora za članove Gradskog vijeća Grada Bjelovara.

Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Bjelovara 2017. / 0.2 MiB /

Back to top