Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Materijali za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

1. Saziv 21. sjednice Gradskog vijeća

1.a. Skraćeni zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješče o radu i poslovanju KMC-a u 2019.

3.a. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta 2020

3.b. Prijedlog izmjene Poslovnika GV 2020

4. Prijedlog i. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2020.

5. Prijedlog odluke o izradi UPU Turistička zona Veliko Korenovo

6. Prijedlog odluke o pokretnaju pripremnih radnji za realizaciju uređenja ugostiteljsko-turističke zone Veliko Korenovo

7. Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva TERME BJELOVAR d.o.o. za odmor, rekreaciju i turizam

8. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara

9. Prijedlog odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o primopredaji upravljanju reciklažnim dvorištem u Prespi

10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema POS-u

12.a. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun

12.b. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content