Materijali za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

1. Saziv 21. sjednice Gradskog vijeća

1.a. Skraćeni zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješče o radu i poslovanju KMC-a u 2019.

3.a. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta 2020

3.b. Prijedlog izmjene Poslovnika GV 2020

4. Prijedlog i. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2020.

5. Prijedlog odluke o izradi UPU Turistička zona Veliko Korenovo

6. Prijedlog odluke o pokretnaju pripremnih radnji za realizaciju uređenja ugostiteljsko-turističke zone Veliko Korenovo

7. Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva TERME BJELOVAR d.o.o. za odmor, rekreaciju i turizam

8. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara

9. Prijedlog odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o primopredaji upravljanju reciklažnim dvorištem u Prespi

10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema POS-u

12.a. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun

12.b. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content