Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podaci vezani uz oglas za prijam namještenika/ce, na radno mjesto čistačice, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju 30 dana

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
TAJNIŠTVO

KLASA: 112-01/11-01/52
URBROJ: 2103/01-04/1-11-2
Bjelovar, 14. lipnja 2011.

Podaci vezani uz OGLAS za prijam namještenika/ce, na radno mjesto čistačice, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju 30 dana u Tajništvo Grada Bjelovara.

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Bjelovaru dana 14. lipnja 2011. godine.

Rok za podnošenje prijava istječe 21. lipnja 2011. godine.

Opis poslova i podaci o plaći:

  • Obavlja poslove čišćenja prostorija i okoline zgrade, te poslove po nalogu
  • Koeficijent složenosti poslova ovog radnog mjesta je 1,00, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto. Plaću namještenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža i stalnog mjesečnog dodatka.
  • Stručni uvjeti – osnovna škola

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje.

Kandidat je obvezan pristupiti prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika/ce provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa obavijestit će se o tome pisanim putem.

TAJNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Verica Burulic, dipl. iur.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content