Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Wheel of change (Kotač promjene) u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena (srpanj 2018.)

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO–BILOGRSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 910-01/18-01/3
URBROJ:2103/01-01-18-58
Bjelovar, 20. srpnja 2018.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-124 od 04. siječnja 2018. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0089, Wheel of change (Kotač promjene) KLASA: 910-04/18-07/11, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-1) od 25. siječnja 2018. godine te članka 45., stavka 1., točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik“ broj 2/13), Grad Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Wheel of change (Kotač promjene) u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena

Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Broj traženih radnica/radnika: 1
Trajanje radnog odnosa: do 24 mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: područje grada Bjelovara i pripadajućih mu naselja

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Ciljane skupine:

 • nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Ostali uvjeti:

 • punoljetnost
 • prebivalište/boravište na području Grada Bjelovara

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu, prijavi na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis s kontakt telefonom
 • presliku osobne iskaznice
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
 • presliku svjedodžbe završene škole (ukoliko je primjenjivo)
 • dokaz o radnom iskustvu
 • dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu)

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 dana od dana objave Natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, odnosno zaključno s 27. srpnja 2018. godine, na adresu:
Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili osobno u pisarnicu (soba 15) s naznakom „Za Natječaj – Wheel of change (Kotač promjene)“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

 

 

 Prijava na Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Wheel of change – Kotač promjene (srpanj 2018.)

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content