Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podaci vezani uz Natječaj za prijam službenika/ce na radno mjesto: višeg/e referenta/ice za gospodarenje gradskom imovinom

Natječaji

Podaci vezani uz NATJEČAJ za prijam službenika/ce, u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara, na radno mjesto:

 1. VIŠEG REFERENTA/ICE ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM
  1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz obvezatni probni rad od 3 mjeseca

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, oglasni dio dana 14. prosinca 2016. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru, na Oglasnoj ploči i web stranici Grada Bjelovara.

Rok za podnošenje prijava istječe 22. prosinca 2016. godine.

Opis poslova:
Prati zakone i ostale propise iz svoga djelokruga, sudjeluje u pripremi nacrta općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti, obavlja poslove vezane za registar nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara (poslovne prostore, poslovne prostore u mjesnim domovima, kioske i druge nekretnine), obavlja poslove izdavanja koncesija za taksi službe te obavlja druge poslove po nalogu.

Podaci o plaći
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 2,54, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto. Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža i stalnog mjesečnog dodatka.

Pisano testiranje
Pisano testiranje za radno mjesto VIŠEG REFERENTA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM obuhvaća poznavanje propisa i poslova iz djelokruga rada (70%), upravnog postupka (20%), te osnove ustrojstva Grada Bjelovara (10%).

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja su slijedeći:

 1. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15),
 2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 3. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 1/16); 
 4. Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/12); 
 5. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 6. Statut Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13),
 7. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 10/09, 1/10 i 4/15).

Statut Grada Bjelovara i Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara objavljene su na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr u dijelu Važniji dokumenti i u Službenim glasnicima Grada Bjelovara.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja (dalje: kandidat) obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Kandidat je obvezan pristupiti prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Najmanje pet (5) dana prije održavanja prethodne provjere znanja na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr u dijelu Natječaji i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i koji se pozivaju na pisano testiranje.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati usmena provjera znanja (intervju). Usmena provjera znanja provodi se samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju.

KLASA: 112-01/16-01/155
URBROJ: 2103/01-05/1-16-5
Bjelovar, 14. prosinca 2016.

GRAD BJELOVAR

  

[gn_heading style=”1″]Podaci vezani uz Natječaj za prijam službenika/ce na radno mjesto višeg/e referenta/ice za gospodarenje gradskom imovinom [/gn_heading]

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: Zakon) ) i članka 13. stavka 1. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4a/11), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, raspisuje

NATJEČAJ

U Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara za obavljanje poslova:
VIŠEG REFERENTA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke ili javne uprave,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

Sukladno članku 35. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“, broj 74/10), uvjete ispunjavaju i osobe koje su prema ranijim propisima stekle višu stručnu spremu tražene struke.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu Zakon) razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Sukladno odredbi članka 14. Zakona, osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08).

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu, prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja.

Na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • preslik diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivan zbog kaznenih djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisana izjava da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. stavka 1. i 2. Zakona,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu, 
 • preslika dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (rješenje, ugovor o radu ili sl.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmotriti.

Kandidat koji će biti izabran dužan je priložiti i Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, dostavit će se pisana obavijest, sukladno članku 21. stavku 1. i 2. Zakona.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja se provodi putem pisanog testiranja i usmene provjere znanja (intervjua). Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj.

Na web-stranici https://www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te ostale informacije. Na navedenoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, najmanje pet dana prije održavanja, biti će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Usmena provjera znanja (intervju) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju.

Pisane prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar, u roku 8 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava se može dostaviti i u pisarnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 (soba 15).

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/16-01/155
URBROJ: 2103/01-05/1-16-1
Bjelovar, 08. prosinca 2016.

PROČELNICA
Sonja Novak, dr. vet. med.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content