Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Wheel of change (Kotač promjene) u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena – ZAMJENA

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO–BILOGRSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 910-01/18-01/3

URBROJ: 2103/01-01-19-135

Bjelovar, 12. rujna 2019.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-124 od 04. siječnja 2018. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0089, Wheel of change (Kotač promjene) (KLASA: 910-04/18-07/11, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-1) od 25. siječnja 2018. godine te članka 45., stavka 1., točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik“ broj 2/13 i 1/18), Grad Bjelovar raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Wheel of change (Kotač promjene) u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena – ZAMJENA

Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Broj traženih radnica/radnika: 3

Trajanje radnog odnosa: do povratka radnica sa bolovanja

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Bjelovar i pripadajuća mu naselja

Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

– pomoć pri oblačenju i svlačenju,

– briga o higijeni,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),

– pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Ciljane skupine:

– nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Ostali uvjeti:

– punoljetnost

– prebivalište/boravište na području Grada Bjelovara

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu, prijavi na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis s kontakt telefonom

– presliku osobne iskaznice

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdanu u vrijeme trajanja Natječaja)

– uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci

– presliku svjedodžbe završene škole (ukoliko je primjenjivo)

– potvrdu HZMO o evidentiranom radnom stažu

– dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu)

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 dana od dana objave Natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, odnosno zaključno s 19. rujna 2019. godine, na adresu:

Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili osobno u pisarnicu (soba 15) s naznakom „Za Natječaj – Wheel of change (Kotač promjene) – ZAMJENA“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

GRADONAČELNIK

Dario Hrebak

Obrazac prijave

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content