Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za radno mjesto dostavljača

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
TAJNIŠTVO

KLASA: 112-03/11-01/7
URBROJ: 2103/01-04/1-11-3
Bjelovar, 13. travnja 2011.

Podaci vezani uz NATJEČAJ za prijam namještenika/ce, u radni odnos na neodređeno vrijeme u Tajništvo Grada Bjelovara, na radno mjesto:

Dostavljača – 1 izvršitelj/ica
UVJETI: osnovna škola

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama”, broj 42/11 .

Rok za podnošenje prijava istječe 21. travnja 2011. godine.

Opis poslova i podaci o plaći:

  • Obavlja poslove dostave i otpreme pošte, raznosi poštu unutar upravnih tijela Grada, predaje i preuzima poštu u HP, predaje i donosi virmanske naloge, čekove i druge isprave u svezi poslovanja s bankom, dostavlja službena pismena na užem području grada drugim upravnim tijelima i tvrtkama kao i članovima vijeća, odbora i povjerenstava Grada, te obavlja druge poslove po nalogu.
  • Koeficijent složenosti poslova ovog radnog mjesta je 1,00, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto. Plaću namještenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža i stalnog mjesečnog dodatka.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pisano testiranje obuhvaća poznavanje poslova uredskog poslovanja (70%), te osnova ustrojstva Grada Bjelovara (30%).

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

  • Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine”, broj 7/09)
  • Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 10/09 i 1/10)

Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara objavljena je na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr .

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Bjelovara, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

TAJNICA GRADSKOG VIJEĆA
Verica Burulic, dipl. iur.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content