Grb Grada Bjelovara povijesni je grb u obliku srebrnog/bijelog štita. Na zelenom brijegu sa tri smeđa panja bijela četverouglasta utvrda sa kruništem, puškarnicama i otvorenim oblim vratima pred kojima s lijeva stoji serežan s puškom. Na utvrdi zgrada s puškarnicama i prozorima crveno natkrivena.

Grb Grada Bjelovara
Grb Grada Bjelovara

Zastava Grada Bjelovara bijele je boje s grbom Grada Bjelovara.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave i zaprema 2/5 širine zastave.

Zastava Grada Bjelovara
Zastava Grada Bjelovara

Zastava Grada ističe se:

  • na zgradi u kojoj je sjedište Grada Bjelovara i u njezinim prostorijama,
  • u dane blagdana Republike Hrvatske i Grada Bjelovara na trgovina, ulicama i zgradama na području Grada Bjelovara,
  • prigodom javnih skupova (kulturno-umjetničkih, političkih, sportskih i dr.) na području Grada Bjelovara,
  • prigodom održavanja svečanih sjednica Gradskog vijeća, te svečanih sjednica drugih pravnih osoba na području Grada Bjelovara,
  • u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove odluke.

Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske tada zastava Grada dolazi s lijeve strane gledano sa ulice prema zastavama.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Županije tada zastava Grada dolazi s lijeve strane gledano s ulice prema zastavama.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Županije, tada zastava Republike Hrvatske dolazi u sredinu, zastava Županije sa desne strane, a zastava Grada s lijeve strane, gledano s ulice prema zastavama.


Uporaba grba i zastave Grada Bjelovara
Uporaba grba i zastave Grada Bjelovara slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Grada Bjelovara.

Pravne osobe zamolbu za uporabu grba i zastave podnose na adresu:
GRAD BJELOVAR
Gradonačelniku
43000 Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2

Zamolba treba biti obrazložena i dokumentirana.

Uz zamolbu treba obavezno priložiti:

  • akt o registraciji pravne osobe
  • opis namjene za koju će se grb i zastava koristiti i idejno likovno rješenje uporabe grba i zastave za koji se traži odobrenje

Rješenje o odobrenju uporabe grba i zastave pravnim osobama donosi gradonačelnik Grada Bjelovara.

Back to top
Skip to content