Na području Grada Bjelovara osnovano je 38 mjesnih odbora radi ostvarivanja prava u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana Grada Bjelovara.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Gradonačelniku za zakonitost svoga rada. Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i Gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga grada.

Novac za rad vijeća mjesnih odbora osigurava se u Proračunu Grada.
Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održani su 18. siječnja 2015. godine.

POPIS  MJESNIH ODBORA GRADA BJELOVARA

Red. broj  Naziv mjesnog odbora Adresa mjesnog odbora Kućni broj Predsjednik vijeća mjesnog odbora
 1. MO Knez Domagoj Ivana VitezaTrnskog  12 Petar Kanešić
 2. MO Dr. A. Starčević A. Stepinca  20a Matko Miličić
 3. MO A. G. Matoš J. Draškovića  1b Radoslav Česarov
 4. MO K. Petar Krešimir Poljana dr. F. Tuđmana  12 Hrvoje Pokos
 5. MO Ban J. Jelačić Radničko naselje Prilaz  2 Igor Brajdić
 6. MO Stjepan Radić A.   Mohorovičića  59 Željko Pavleković
 7. MO Hrgovljani Miroslava Krleže 187 Dragica Valentić
 8. MO Križevačka cesta Križevačka cesta 3a Božo Gelo (potpredsjednik)
 9. MO Velike Sredice Velike Sredice 100 Antun Mlinarić
10. MO Breza Breza 44a Ivan Ivanović
11. MO Brezovac Športska ulica  5 Goran Sabljić
12. MO Ciglena Ciglena 13 Davor Sabolović
13 MO Galovac Galovac 99 Marijan Kovačević
14. MO Gornji Tomaš Gornji Tomaš 27a Tihomir Knapić
15. MO Gudovac Gudovac 31 Zvonko Belošević
16. MO Klokočevac Klokočevac 86 Nikola Čović
17. MO Kokinac Kokinac 43 Saša karlovac
18. MO Kupinovac Kupinovac 37 Mirjana Horvatić
19. MO Letičani Letičani 66a Nada Smiljanec
20. MO Mala Ciglena Mala Ciglena Bb Marijana Havliček
21. MO Malo Korenovo Malo Korenovo 31 Mladen Grubor
22. MO Novi Pavljani Novi Pavljani 24 Mirko Horvat
23. MO Novoseljani Novoseljanska ulica 91 Željko Kudumija
24. MO Obrovnica Obrovnica 38 Rade Lukač
25. MO Patkovac Patkovac 30 Marija Birt
26. MO Plavnice Gornje Gornje Plavnice 39 Slobodan Žganjer
27. MO Prespa Prespa 229 Stjepan Hršak
28. MO Prgomelje Prgomelje 78 Krista Dejković
29. MO Prokljuvani Prokljuvani 53 Ivan Jurčević
30. MO Rajić Rajić 73 Vlado Vlašić
31. MO Stančići Stančići 14 Katarina Bukovac
32. MO Stare Plavnice Staroplavnička ulica 52 Branko Roksandić
33. MO Stari Pavljani Stari Pavljani 81 Vitomir Krčelić
34. MO Tomaš Tomaš 85 Slaven Klobučar
35. MO Trojstveni Markovac Đurđevačka cesta 148 Nenad Nekvapil
36. MO Veliko Korenovo Veliko Korenovo 109a Milan Štokić
37. MO Zvijerci Zvijerci 77a Davor Somljačan
38. MO Ždralovi Ždralovska 20a Milan Glavinić

 

Back to top