Zahtjev za povremeni zakup društvenog doma

Sukladno članku 7. Odluke o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih domova na području mjesnih odbora Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 2/19“), navedeno je da se Obrazac zahtjeva mora podnijeti najkasnije osam (8) dana prije planiranog korištenja društvenog doma. Ukoliko je traženi termin korištenja društvenog doma slobodan, Upravni odjel obavještava Zakupnika o prihvaćanju Zahtjeva.

Popunjeni obrazac zahtjeva se predaje u sobu broj 46 na II. katu Grada Bjelovara ili šalje na mail: mvrabec@bjelovar.hr

Kontakt za upit:
Maja Vrabec Madunić, 043/622-063

Grad Bjelovar povjerava mjesnoj samoupravi obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga. Mjesna samouprava je oblik sudjelovanja građana u upravljanju lokalnim poslovima. Lokalna samouprava je važna zbog naglašavanja slobode odlučivanja i djelovanja mjesta. Sukladno tome, na području Grada Bjelovara osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Na području grada Bjelovara osnovano je 38 mjesnih odbora od kojih 6 mjesnih odbora djeluje na području užeg grada (naselja Bjelovar), dok ostala 32 mjesna odbora djeluju na području šire okolice, odnosno u sastavu ostalih naselja Grada Bjelovara. Mjesni odbori, kao pravne osobe kojima je cilj ostvariti prava u odlučivanju glede lokalnih poslova, dužni su pri tome uvažavati interes Grada Bjelovara u cjelini.

R.br.

Naziv mjesnog odbora

Adresa

1.

MO Knez Domagoj

Ivana Viteza Trnskog 12

2.

MO Dr. A. Starčević

A. Stepinca 20a

3.

MO A. G. Matoš

J. Draškovića 1b

4.

MO K. Petar Krešimir

Poljana dr. F. Tuđmana 12

5.

MO Ban J. Jelačić

Radničko naselje prilaz 2

6.

MO Stjepan Radić

A. Mohorovičića 59

7.

MO Hrgovljani

Miroslava Krleže 187

8.

MO Križevačka cesta

Križevačka cesta 3a

9.

MO Velike Sredice

Velike Sredice 100

10.

MO Breza

Breza 44a

11.

MO Brezovac

Športska ulica 5

12.

MO Ciglena

Ciglena 13

13.

MO Galovac

Galovac 99

14.

MO Gornji Tomaš

Gornji Tomaš 27a

15.

MO Gudovac

Gudovac 31

16.

MO Klokočevac

Klokočevac 86

17.

MO Kokinac

Kokinac 43

18.

MO Kupinovac

Kupinovac 37

19.

MO Letičani

Letičani 66a

20.

MO Mala Ciglena

Mala Ciglena bb

21.

MO Malo Korenovo

Malo Korenovo 31

22.

MO Novi Pavljani

Novi Pavljani 24

23.

MO Novoseljani

Novoseljanska ulica 91

24.

MO Obrovnica

Obrovnica 38

25.

MO Patkovac

Patkovac 30

26.

MO Plavnice Gornje

Gornje Plavnice 39

27.

MO Prespa

Prespa 229

28.

MO Prgomelje

Prgomelje 78

29.

MO Prokljuvani

Prokljuvani 53

30.

MO Rajić

Rajić 73

31.

MO Stančići

Stančići 14

32.

MO Stare Plavnice

Staroplavnička ulica 52

33.

MO Stari Pavljani

Stari Pavljani 81

34.

MO Tomaš

Tomaš 85

35.

MO Trojstveni Markovac

Đurđevačka cesta 148

36.

MO Veliko Korenovo

Veliko Korenovo 109a

37.

MO Zvijerci

Zvijerci 77a

38.

MO Ždralovi

Ždralovska 20a

Održavanje zgrada mjesnih odbora planira se temeljem godišnjeg plana održavanja u Proračunu Grada Bjelovara za svaku godinu. Sredstva za održavanje i opremanje istih također se osiguravaju se gradskom proračunom za tekuću godinu.

Back to top
Skip to content