Obavijest o izdavanju građevinske dozvole – OPG Šolčić

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000061
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0011
Bjelovar, 18.09.2017.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPG SNJEŽANA ŠOLČIĆ, HR-43000 PATKOVAC, PATKOVAC 67, OIB 92954031641, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

 1. Dozvoljava se investitoru OPG SNJEŽANA ŠOLČIĆ, HR-43000 PATKOVAC, PATKOVAC 67, OIB 92954031641:
  • formiranje građevne čestice građevine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – staja muznih krava, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – trenč silos, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – dvije nadzemne lagune i plato za kruti gnoj, 2. skupine
  • rekonstrukcija građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti dogradnja postojeće staje muznih krava, 2. skupine
  • rekonstrukcija građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti dogradnja postojeće gospodarske zgrade – staje i spremišta poljoprivrednih strojeva, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – predjama, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – dezbarijera, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – sabirna jama, 2. skupine,

  na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1178/2 (formirana od k.č.br. 1001/29, 1178/2, 1180/1, 1181, 1182/1, 1182/2, 1182/5 (1182), 1189/1 i 1189/2) k.o. Prespa (Patkovac, Patkovac kbr. 67),

  u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake Z.O.P.: 004-2017, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Zdenka Pavlović, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3879, a sadržava:

  1. arhitektonski projekt oznake T.D. 004-1-2017 od 05.2017. godine, ovlašteni projektant Zdenka Pavlović, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3879 (GEDŽIĆ GRADNJA d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu HR-10251 Hrvatski Leskovac, Povrtlarska 18, OIB 32206210680) – MAPA 1
  2. geodetski projekt oznake 13/17 od 05.2017. godine, ovlašteni projektant Dražen Čermak, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 467 (VUTIP društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge HR-43000 Bjelovar, Joze Kljakovića 2, OIB 23372654939) – MAPA 2
  3. građevinski projekt projekt konstrukcije oznake 34/17 od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Ivan Matorić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4221 (3DK PROSTORNE KONSTRUKCIJE j.d.o.o. za usluge HR-10000 Zagreb, Braće Domany 2, OIB 92591233177) – MAPA 3
  4. elektrotehnički projekt oznake TD-32/17 od . godine, ovlašteni projektant Slavko Peić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 667 (I P S društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, servis i trgovinu HR-43000 Bjelovar, Osvalda Totha 7, OIB 95413997829) – MAPA 4
  5. strojarski projekt oznake TD 41/2017 od 05.2017. godine, ovlašteni projektant Miroslav Pašalić, ing.stroj., broj ovlaštenja S 967 (TEHNOTERM društvo s ograničenom odgovornošću za inžinjering, građevinarstvo, projektiranje i trgovinu HR-43000 Bjelovar, V. Holjevca 25, OIB 47066287342) – MAPA 5.
 2. Izgrađena građevina smije se početi koristiti nakon što ovo tijelo izda dozvolu za njenu uporabu.
 3. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste. Važenje građevinske dozvole može se produžiti na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.
 4. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

OBRAZLOŽENJE

Investitor, OPG SNJEŽANA ŠOLČIĆ, HR-43000 PATKOVAC, PATKOVAC 67, OIB 92954031641, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 13.07.2017. godine izdavanje građevinske dozvole za:

 • formiranje građevne čestice građevine
 • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – staja muznih krava, 2. skupine
 • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – trenč silos, 2. skupine
 • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – dvije nadzemne lagune i plato za kruti gnoj, 2. skupine
 • rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – dogradnja postojeće staje muznih krava, 2. skupine
 • rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – dogradnja postojeće gospodarske zgrade – staje i spremišta poljoprivrednih strojeva, 2. skupine
 • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – predjama, 2. skupine
 • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – dezbarijera, 2. skupine
 • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – sabirna jama, 2. skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1178/2 (formirana od k.č.br. 1001/29, 1178/2, 1180/1, 1181, 1182/1, 1182/2, 1182/5 (1182), 1189/1 i 1189/2) k.o. Prespa (Patkovac, Patkovac kbr. 67), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 1. priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
 2. priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
  • Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake T.D. 004-1-2017 od svibnja 2017. godine, izdana po ovlaštenoj arhitektici Zdenki Pavlović, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3879.
 3. priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
  • Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti, broj: 30-06/2017 od lipnja 2017. godine, izrađeno po ovlaštenom revidentu Ivanu Jakumetoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 310.
 4. nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
 5. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
  • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Inspektorat unutarnjih poslova – Potvrda glavnog projekta, Broj. 511-02-04/5-107/95-17, od 13.07.2017. godine
  • Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 351-02/17-01/134, URBROJ: 2103/1-07-17-2, od 16.08.2017. godine
  • Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Zagreb, Ispostava Bjelovar – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 116-02/17-14/41, URBROJ: 524-10-02-05/8-17-03, od 05.07.2017. godine
  • Ministarstvo zdravstva – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/17-05/1527, URBROJ: 534-07-4-2-5/1-17-2, od 06.07.2017. godine
  • Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Česma-Glogovnica – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 325-01/17-07/0003207, URBROJ: 374-3107-1-17-2, od 06.07.2017. godine
  • Ministarstvo poljoprivrede – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/17-01/663, URBROJ: 525-07/0375-17-2, od 06.07.2017. godine
  • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar – Potvrda glavnog projekta, Znak: 4006/3234/17MB, od 12.07.2017. godine
  • Vodne usluge d.o.o. Bjelovar – Potvrda glavnog projekta, Broj: 101-7/102-1-2017, 102-8/116-1-2017, , od 10.07.2017. godine.
 6. priložen je dokaz pravnog interesa
  • Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 744, k.o. Prespa, od 30.06.2017. godine, pod brojem 28129/2017, Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 971, k.o. Prespa, od 30.06.2017. godine, pod brojem 28128/2017, Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1318, k.o. Prespa, od 30.06.2017. godine, pod brojem 28127/2017, Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 79, k.o. Prespa, od 30.06.2017. godine, pod brojem 28126/2017, Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 808, k.o. Prespa, od 30.06.2017. godine, pod brojem 28118/2017 i Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 808, k.o. Prespa, od 14.07.2017. godine, pod brojem 30691/2017..

Postojeće građevine dokazuju se Građevinskom dozvolom, KLASA: UP/I-361-03/05-01/178, URBROJ: 2103-04-01/08-05-10 od 03.11.2005. godine, izdanom po Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, izvršna dana 22.11.2005. godine, Izmjenom i dopunom građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/08-01/7, URBROJ: 2103/01-06/21-09-12 od 05.02.2009. godine, izdanom po Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, izvršna dana 27.02.2009. godine, Uporabnom dozvolom, KLASA: UP/I-361-05/17-30/127, URBROJ: 2103/01-06/7-17-4 od 31.07.2017. godine, izdanom po Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, izvršna dana 31.07.2017. godine i Rješenjem o izvedenom stanju, KLASA: UP/I-361-03/13-01/2573, URBROJ: 2103/01-06/7-16-12 od 29.04.2016. godine, izdanom po Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, izvršno dana 20.05.2016. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
 2. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 3. uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
  • PPUG Bjelovara Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11/03, 13/03-ispr., 01/09, 08/13, 01/16 i 05/16.
 4. Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to odredbi za provođenje PPU grada Bjelovara.
 5. glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
 6. ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
 7. građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu
 8. građevina je priključena na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, te je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
 9. građevina je priključena na niskonaponsku električnu mrežu
 10. strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, a na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka, niti naknadno u zakonskom roku od 8 dana, te se smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 3.700,00 kuna na račun broj HR4324020061802400001 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.)

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content