Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17) i članka 47. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) donosim Odluku o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027..

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i članka 47. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21), donosim

ODLUKU o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke počinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Strategija).

Članak 2.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju, prema ovoj Odluci provodi Grad Bjelovar putem Upravnog odjela za provedbu ITU mehanizma.

Članak 3.

Razlozi donošenja Strategije:

 • obveza donošenja propisana je člankom 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 147/14, 123/17 i 118/18);
 • utvrđivanje ciljeva i prioriteta razvoja Većeg urbanog područja Bjelovar kroz temeljni dokument;
 • utvrđivanje smjera planiranja razvoja, načina ostvarenja razvoja te potreba svih dionika i skupina u društvu unutar Većeg urbanog područja Bjelovar;
 • definiranje ključnih problema u području društva, gospodarstva i urbanog okruženja;
 • korištenje bespovratnih sredstava za realizaciju razvojnih programa od javnog interesa unutar Većeg urbanog područja Bjelovar temeljem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u programskom razdoblju od 2021.-2027..

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom:

 1. Promicanje i unaprjeđenje inovativne i pametne gospodarske transformacije na području VUPBJ
 2. Očuvanje okruženja kroz uspostavu i razvoj zelene infrastrukture i promicanje kružnog gospodarstva
 3. Razvoj kvalitete življenja kroz unaprjeđenje uključivih i kvalitetnih javnih usluga za sve skupine stanovništva
 4. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti na području VUPBJ

Članak 4.

Sukladno Odluci o sastavu urbanog područja Bjelovar (KLASA: 303-01/20-01/07, URBROJ: 2103/01-02-20-8) od 15. prosinca 2020. godine, obuhvat Strategije su, osim Grada Bjelovara i sljedeće jedinice lokalne samouprave: Općina Kapela, Općina Rovišće, Općina Štefanje i Općina Veliko Trojstvo.

Članak 5.

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17):

 1. Gradonačelnik Grada Bjelovara sukladno odredbi 29. Uredbe donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
 2. U roku od 8 dana od donošenja Odluke, Grad Bjelovar putem Upravnog odjela za ITU mehanizam, provodi postupak ocjene odnosno upućuje zahtjev za pribavljanje mišljenja s navedenim razlozima za pokretanje postupka tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima za zaštitu okoliša i zdravlje na lokalnoj razini.
 3. U roku od 8 dana od donošenja Odluke, Grad Bjelovar putem Upravnog odjela za ITU mehanizam, upućuje zahtjev za pribavljanje mišljenja Upravi za zaštitu prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, odnosno nadležnom upravnom tijelu Županije koja u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju provodi prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
 4. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja te dostavljene dokumentacije, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela JLS i druga tijela daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostavljaju nadležnom tijelu.
 5. Prije donošenja Odluke u postupku ocjene kojom Grad Bjelovar utvrđuje da je za dokument koji je u izradi, potrebno ili nije potrebno provesti postupak strateške procjene, odnosno nadležno tijelo Grada Bjelovara o provedenom postupku ocjene, pribavlja mišljenje Županijskog upravnog odjela nadležnog za zaštitu okoliša, kojom dostavlja prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.
 6. Ukoliko se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Strategija može imati značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja Odluke primjenjuju se odredbe Uredbe kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
 7. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Strategija nema značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 8. Odluka sadrži osnovne podatke o planovima te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da je ili nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 9. Ukoliko Uprava za zaštitu prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, odnosno nadležno tijelo u Županiji izda mišljenje da Strategija ne može isključiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, odnosno da je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, to je mišljenje obvezujuće za nadležno tijelo, te je u tom slučaju ono dužno donijeti Odluku o obvezi provedbe strateške procjene.
 10. O odluci iz točke 7. odnosno točke 8. nadležno tijelo informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08)

Članak 6.

Mišljenje da li je za Strategiju potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže donijet će se u skladu s trenutno važećim Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i provest će se u okviru postupka ocjene.

Članak 7.

U postupku ocjene prema ovoj Odluci, sudjelovat će tijela i osobe koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno popisu kako slijedi:

 1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 2. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar
 3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Trg Čazmanskog Kaptola 6, 43240 Čazma
 4. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu prirode i okoliša, Ulica dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
 5. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, Ulica dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
 6. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Ulica Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar
 7. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Bjelovar, Trg A.G. Matoša 1, 43000 Bjelovar
 8. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10000 Zagreb
 9. Hrvatske vode – VGI „Česma-Glogovnica“, Vatroslava Lisinskog 4c, 43000 Bjelovar
 10. Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, 43000 Bjelovar
 11. Bjelovarsko-bilogorske vode, dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
 12. Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
 13. HEP-ODS d.o.o., Elektra Bjelovar, Petra Biškupa 5, 43000 Bjelovar
 14. Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Trg Eugena Kvaternika 13, 43000 Bjelovar
 15. Općina Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće
 16. Općina Kapela, Bilogorska 90, 43203 Kapela
 17. Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje
 18. Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo

Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš utvrđeni su u Prilogu II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Članak 8.

Grad Bjelovar dužan je informirati javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr).

KLASA: 302-01/21-01/13
URBROJ: 2103/01-01-22-15
Bjelovar, 09. ožujka 2022.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Stategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. - 2027.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content