Pomoć iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara može ostvariti samac ili kućanstvo ako je državljanin Republike Hrvatske i ima prebivalište na području Grada Bjelovara te osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom u Gradu Bjelovaru. Osim osnovnih uvjeta, korisnik ima pravo na pomoć ako ispunjava neki od kriterija; socijalni kriterij i kriterij prihoda.

Socijalne naknade: jednokratna novčana pomoć, naknada za troškove stanovanja, naknada za ogrjev sukladno popisu Centra za socijalnu skrb Bjelovar, naknada za novorođeno dijete i naknada za podmirenje dijela putnih troškova građanima starijim od 65 godina sa područja Grada Bjelovara.

Da bi se ostvarilo pravo na socijalne naknade potrebno je dostaviti odgovarajući obrazac i ostalu pripadajuću dokumentaciju.

Tražena dokumentacija za pojedinu vrstu naknade

Jednokratna novčana pomoć

Uz zamolbu za jednokratnu novčanu pomoć potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA
 2. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA za sve članove kućanstva zajedno sa popisom OIB-ova
 3. POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE– za sve nezaposlene osobe u kućanstvu
 4. POTVRDE O VISINI MIROVINE SA HZMO (prihod zadnja tri mjeseca) za članove kućanstva koji su korisnici mirovine kao i za članove koji nisu korisnici mirovine
 5. POTVRDA O VISINI DOHOTKA za zaposlene članove kućanstva
 6. POTVRDA O VISINI DOHOTKA SA POREZNE UPRAVE za sve punoljetne članove kućanstva
 7. RJEŠENJE O RODILJNOJ NAKNADI za korisnike iste
 8. POTVRDA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU DJECU
 9. PRESLIKA UGOVORA O PODSTANARSTVU (ukoliko postoji)
 10. IZVADAK IZ ZEMLJIŠNJE KNJIGE ILI UVJERENJE O NEPOSJEDOVANJU IMOVINE
 11. UVJERENJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB O ZAJAMČENOJ MINIMALNOJ NAKNADI I VISINI ZMN-a I
 12. UVJERENJE O DOPLATKU ZA POMOĆ I NJEGU (puni ili smanjeni iznos).
 13. PRESLIKA KARTICE TEKUĆEG RAČUNA SA IBAN BROJEM ILI ZAŠTIĆENI RAČUN.
 14. DOKAZ O POTREBI ZA KOJU SE TRAŽI JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ.

Troškovi stanovanja

Uz zamolbu za naknadu za troškove stanovanja potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA
 2. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA za sve članove kućanstva zajedno sa popisom OIB-ova.
 3. RJEŠENJE I POTVRDA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB O PRIZNAVANJU PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU I VISINI ZMN-a.
 4. PRESLIKA KARTICE TEKUĆEG RAČUNA SA IBAN BROJEM ILI ZAŠTIĆENI RAČUN.

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Uz zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. PRESLIKA RODNOG LISTA za novorođeno dijete
 2. OSOBNE ISKAZNICE za oba roditelja
 3. KOPIJA TEKUĆEG (ILI ZAŠTIĆENOG) RAČUNA SA IBAN BROJEM jednog od roditelja na koji će se doznačiti sredstva
 4. POTVRDA O PREBIVALIŠTU za oba roditelja i novorođeno  dijete

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje pojedinog prava iz sustava socijalne skrbi dostavlja se neposredno u pisanom obliku u Grad Bjelovar, Ured za socijalnu skrb i zdravstvo soba br. 19, II kat.

 

Back to top
Skip to content