Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 16. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara» broj 8/09) donosim           

Odluku o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Bjelovara
 
Članak 1.

Ovom  Odlukom  osniva se  Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Bjelovara.
Zadaci vijeća za komunalnu prevenciju su vodstvo i podrška nositeljima prevencije kriminaliteta na lokalnoj razini, koordinacija aktivnosti različitih službi, ustanova, udruga i skupina građana, rano prepoznavanje kriminala i drugih oblika devijantnog ponašanja kao i problema koji ih i generiraju, osposobljavanje za sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta, kriminalno-preventivne programe učiniti dostupnima osjetljivim skupinama stanovništva, osiguranje trajnosti kriminalno-preventivnih programa, osiguranje pouzdanosti kriminalno-preventivnih programa,, kao i sve ostalo potrebno za komunalnu prevenciju Grada Bjelovara.

Članak 2.

Vijeće za komunalnu prevenciju čini 19 članova i to:

 • predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara,
 • zamjenica gradonačelnika zadužena za društvene djelatnosti
 • načelnik Policijske postaje Bjelovar,
 • načelnik Postaje prometne policije Bjelovar,
 • pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,
 • pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • predsjednik Općinskog suda u Bjelovaru,
 • ravnatelj Centra za socijalnu skrb Bjelovar,
 • predstavnik Kolegija ravnatelja osnovnih škola,
 • predstavnik Kolegija ravnatelja srednjih škola i učeničkog doma
 • predsjednik Savjeta mladih Grada Bjelovara,
 • predsjednik Prekršajnog suda u Bjelovaru,
 • predstavnik državnog inspektorata, Odsjek inspekcijskog nadzora u Bjelovaru,
 • predstavnik ustanova predškolske dobi u Bjelovaru,
 • predstavnik Ceha obrtnika u Bjelovaru,
 • predstavnik bolnice,
 • predstavnik umirovljenika,
 • predstavnik pisanih medija i
 • predstavnik nacionalnih manjina Grada Bjelovara.

Predsjednica Vijeća za komunalnu prevenciju je zamjenica gradonačelnika po položaju.
U slučaju spriječenosti Predsjednice Vijeća sjednicu saziva i predsjedava član Vijeća kojeg odredi predsjednica.

Članak 3.

Vijeće za komunalnu prevenciju radi na sjednicama.
Vijeće za komunalnu prevenciju po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi preporuke ili zaključke natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se tri dana prije sjednice, a u opravdanim slučajevima može se sazvati i telefonski.

Članak 4.

Sjednice Vijeća u pravilu su zatvorene za javnost.
Nakon sjednice daje se izjava za javnost medijima.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće za komunalnu prevenciju obavljat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Bjelovara KLASA: 363-01/06-01/27, URBROJ:2103/01-0106-2 od 26. travnja 2006. i Poslovnik o radu Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Bjelovara KLASA: 021-01/06-01/8, URBROJ:2103/01-01-06-3 od 3. svibnja 2006. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Bjelovara”.

Klasa:    021-01/09-01/26                       
URBROJ:2103/01-01-09-1                     
Bjelovar, 21. kolovoza 2009.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl.politolog
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content