Odluka o ostvarivanju javnosti rada izvršnog tijela

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

Gradonačelnik Grada Bjelovara, na temelju članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/03) donosi

ODLUKU
o ostvarivanju javnosti rada izvršnog tijela

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se načini ostvarivanja javnosti rada izvršnog tijela Grada Bjelovara ( u nastavku teksta: javnost rada).

Članak 2.

Javnost rada ostvaruje se:

 • dostavom prijedloga akata upućenih Gradskom vijeću medijima koji prate rad Grada,
 • podnošenjem izvješća o radu Gradskom vijeću te odgovorima na pitanja članova Gradskom vijeću o radu izvršnog  tijela, u skladu sa zakonom,
 • objavom popisa akata koje je donio gradonačelnik u okviru svojih ovlasti na web stranicama Grada,
 • aktivnim objavljivanjem  informacija u medijima,
 • održavanjem  konferencija za novinare te objavljivanjem priopćenja o aktualnostima iz djelovanja izvršnog  tijela,
 • kontinuiranom dostupnošću izvršnog tijela pitanjima novinara, izravno ili putem službenika zaduženog za odnose s javnošću, u skladu sa Zakonom o medijima,
 • sklapanjem ugovora o medijskoj suradnji,
 • objavom akata iz djelokruga izvršnog tijela u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“  i na web stranici Grada.
 • objavom informacija o djelovanju izvršnog tijela na web stranici Grada,
 • mogućnošću izravne komunikacije s izvršnim tijelom putem prijama stranaka i elektroničke pošte,
 • rješavanjem o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama koje Grad posjeduje, kojima raspolaže, odnosno koje nadzire, u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama,
 • ostvarivanje prava na predstavku, u skladu s propisima koji uređuju spomenutu materiju,
 • sudjelovanjem u javnim raspravama i drugim načinima komuniciranja s javnošću propisanima zakonom,
 • ostalim načinima koje u pojedinim slučajevima odredi gradonačelnik.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“ i na web stranici Grada Bjelovara.
KLASA: 021-01/09-01/24
URBROJ: 2103/01-01-09-3
Bjelovar, 1. rujna 2009.
GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl.politolog
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content