Odluka o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 021-01/09-01/24
URBROJ: 2103/01-01-09-1
Bjelovar, 30. lipnja 2009.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) donosim dana  30. lipnja 2009. godine slijedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika

 1. Ovom Odlukom povjeravam ĐURĐICI IŠTEF BENŠIĆ, zamjenici gradonačelnika obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti gradonačelnika, praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području društvenih djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Bjelovara (briga o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, socijalna zaštita, kultura, tehnička kultura, sport, vatrogastvo, protupožarna i civilna zaštita) i u društvenim djelatnostima u kojima Grad Bjelovar osigurava dodatni standard (znanost, obrazovanje, zdravstvo).

  Pored poslova iz stavka 1. ovog točke povjeravam zamjenici gradonačelnika i poslove koordinacije s ustanovama u vlasništvu Grada Bjelovara i drugim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama koje djeluju na području Grada Bjelovara, te poslove suradnje s civilnim sektorom.

  Zamjenici gradonačelnika povjeravam i poslove koordinacije rada upravnih tijela Grada Bjelovara, te koordinaciju namjenskog trošenja sredstava iz razdjela Općih javnih službi Grada.
  Zamjenica gradonačelnika je odgovorna  za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1., 2. i 3. ove točke.

 2. U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenica gradonačelnika je dužna pridržavati se pisanih i usmenih uputa gradonačelnika i podnositi redovito izvješće gradonačelniku, te parafirati akte iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis gradonačelniku.

  U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove odluke zamjenica gradonačelnika je ovlaštena  primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Grad službeno komunicira.

 3. Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Grada Bjelovara u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.
 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Bjelovara”, na oglasnoj ploči Grada Bjelovara i na web stranici Grada Bjelovara.
GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl.politolog
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content