Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 021-01/09-01/25
URBROJ: 2103/01-01-09-1
Bjelovar, 30. lipnja 2009.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) donosim dana  30. lipnja 2009. godine slijedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika

I

Ovom Odlukom povjeravam ANTI TOPALOVIĆU, zamjeniku gradonačelnika obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti gradonačelnika, praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Bjelovara koji se odnose na gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, na prostorno uređenje, gradnju, uređenje  naselja i stanovanje, na zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,  te mjesne odbore.

Pored poslova iz stavka 1. ovog točke povjeravam zamjeniku gradonačelnika i poslove koordinacije s trgovačkim društvima u vlasništvu i / ili pretežitom vlasništvu Grada Bjelovara i drugim pravnim i fizičkim osobama koji obavljaju komunalne djelatnosti na području Grada Bjelovara temeljem posebnog ugovora, te poslove poticanja gospodarstva i poduzetništva, uključujući odnose s Gospodarskom komorom Grada Bjelovara.

Zamjenik gradonačelnika je odgovoran za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1. i 2. ove točke.

II

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik gradonačelnika je dužan pridržavati se pisanih i usmenih upita gradonačelnika i podnositi redovito izvješće gradonačelniku, te parafirati akte iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis gradonačelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove odluke zamjenik gradonačelnika je ovlašten  primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Grad službeno komunicira.

III

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Grada Bjelovara u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, na oglasnoj ploči Grada Bjelovara i na web stranici Grada Bjelovara.

 

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl.politolog
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content