Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

Grad Bjelovar planira pokretanje izrade VI. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara“ (dalje : Plan). Temeljni dokument prostornog uređenja koji se mijenja je Generalni urbanistički plan Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 7/04, 3/09, 6/12, 6/18, 8/18-pročišćeni tekst, 6/20, 6/21 i 9/21-pročišćeni tekst) koji obuhvaća naselje Bjelovar s dijelovima prigradskih naselja.

Odredbama članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine’’ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 ) propisano je :

Odluku o izradi prostornog plana područne (regionalne), odnosno lokalne razine donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne razine po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

Odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17) propisano je :

“Za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa iz članka 63. ovoga Zakona obvezno se provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (u daljnjem tekstu: postupak ocjene)“.

Slijedom navedenog, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, kao Nositelj izrade Plana, uputio je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije zahtjev za mišljenjem o potrebi provođenja Strateške procjene utjecaja na okoliš.
Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 351-01/22-01/24, URBROJ: 2103/1-21-22-2 od 27. svibnja 2022., za izradu VI. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara utvrđena je obaveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Navedeni postupak započinje Odlukom Gradonačelnika o započinjanu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara, a u kojem će sudjelovati tijela i osobe, koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Slijedom navedenog, Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je 11.7.2022. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content