Gradu Bjelovaru je važno zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka. Svrha ove politike privatnosti je pružiti sve relevantne informacije o tome koje osobne podatke i na koji način prikupljamo, na koji način ih koristimo i čuvamo te s kime ih smijemo dijeliti. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Damir Feher

VODITELJ OBRADE: GRAD BJELOVAR // TRG Eugena Kvaternika 2 // 43000 Bjelovar

Kontakt

043/622-013

Email adresa

dpo@bjelovar.hr

OSOBNI PODACI

  1. Kratki pregled pojmova

Osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).
Ispitanik je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno uz pomoć identifikatora kao što su npr. ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji itd. (u daljnjem tekstu: ispitanik ili korisnik).
Obrada osobnih podataka – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka.
Voditelj obrade – fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. 

Izvršitelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.


Privola – svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. 
Službenik za zaštitu podataka – osoba imenovana od strane voditelja obrade koja vodi brigu o zakonitosti obrade podataka te o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. 

  1. 2Pravni temelji za obradu osobnih podataka

–    obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
–    obrada je nužna radi poštivanja zakonskih obveza Grada
–    postojanje privole za obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
–    obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
–    obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja.

Grad Bjelovar ( u daljnjem tekstu: Grad) kao voditelj obrade prikuplja prije svega podatke o fizičkim osobama ( ispitanicima) koji su potrebni za izvršenje zakonskih ovlasti te obavljanje zadaća od javnog interesa u okviru svojih službenih ovlasti. Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15 i 123/17-u daljnjem tekstu ZLP(R)S Grad zastupa gradonačelnik Dario Hrebak, dipl. kriminalist.

Grad je obvezan u svrhu zaštite osobnih podataka ispitanika provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) (dalje u tekstu : Uredba),a koje mjere se prema potrebi preispituju i ažuriraju.

Prije svega, Grad osobne podatke ispitanika obrađuje na temelju čl. 6. st. 1. t. (e) Uredbe, prema kojem je obrada osobnih podataka ispitanika nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Grada kao voditelja obrade. Međutim, zakonska osnova za obrada osobnih podataka u nadležnosti Grada može se proširiti i na druge odredbe citiranog članka, a osobito ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih, zatim ako je obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka te ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. Zakonska osnova za, između ostaloga, obradu osobnih podataka pojedinaca o obavljani svojih zadaća od javnog interesa i službenih ovlasti, proizlazi iz odredbi čl. 19. naprijed navedenog ZLP(R)S-a koje glase:

Članak 19.

„Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 – uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje, – kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području

– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovi čije su obavljanje općine i gradovi dužni organizirati te poslovi koje mogu obavljati“.

Nadalje, a u skladu s navedenim, svako od tih područja uređeno je i detaljno razrađeno različitim materijalnopravnim propisima, a službenici Grada dužni su, s ciljem obavljanu poslova iz svojeg djelokruga, primijeniti niz provedbenih i postupovnih propisa na temelju kojih se obrađuju osobni podaci ispitanika.

 

Kategorije osobnih podataka koje Grad prikuplja

  1. a) identifikacijski i kontakt podaci – ime, prezime, adresa i OIB
  2. b) podaci u skladu s računovodstvenim propisima
  3. c) podaci o primanjima te u svrhu utvrđivanja istih – obračun plaće, podatke o djeci i uzdržavanim članovima obitelji
  4. d) podaci o radnom i profesionalnom iskustvu te podaci o školovanju
  5. e) podaci o imovini i primanjima – ako je primjenjivo prema posebnom propisu

Jesu li osobni podaci koje Grad obrađuje sigurni?

U tu svrhu Grad provodi organizacijske i tehničke mjere zaštite kojima se osigurava da se svi podaci o ispitanicima obrađuju na način da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni   neograničenom broju pojedinca.

Osobni podaci ispitanika dostupni su samo službenicima koji provode obradu istih, i to u najmanjem obujmu koji je nužan kako bi isti mogli obavljati i izvršavati svoje radne obveze u okviru izvršavanja zadaće od javnog interesa, odnosno pri izvršavanju brojnih službenih ovlasti Grada.

Primatelji osobnih podataka i prijenos podataka trećim osobama

Osim u svrhu izvršavanja svojih javnopravnih i službenih ovlasti, osobni podaci koje Grad prikuplja ne čine se dostupnim trećim privatnim i pravnim subjektima te trećim zemljama.

O vremenu čuvanja osobnih podatke ispitanika

Obzirom na okolnost kako operativno poslovanje Grada s ciljem obavljanja svojih na zakonu utemeljenih zadaća i ovlasti podliježe propisima kojima se uređuje zaštita i obrada javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva, odnosno drugim propisima koji izrijekom propisuju čuvanje određenih dokumenta, isprava ili pismena u najširem smislu, osobni podaci ispitanika čuvaju se u rokovima propisanim za svaku svrhu obrade u skladu s navedenim propisima.

Ostale napomene

Osobne podatke korisnika ne dijelimo sa trećim osobama, osim ako to nije na zahtjev korisnika ili takva obveza proizlazi iz zakonske obveze ili obveze proizašle iz međunarodnih ugovora. 

Kontinuirano radimo na zaštiti i sigurnosti našeg informacijskog sustava. Ukoliko imate kakvu primjedbu ili sugestiju, kao i prijedlog za poboljšanje funkcionalnosti, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka. 

Prava ispitanika

 Pružanje informacija ispitanicima

S ciljem poštivanja načela transparentnosti, voditelj obrade dužan je ispitaniku pružiti sve informacije o obradi njegovih osobnih podataka u sažetom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz upotrebu jasnog i jednostavnog jezika te ga upoznati sa njegovim pravima koja mu pripadaju sukladno GDPR-u vezano za obradu njegovih osobnih podataka. Informacije koje je potrebno pružiti ispitanicima:

– o svom identitetu (kontakt podaci voditelja obrade)

– o službeniku za zaštitu podataka (kontakt podaci službenika)

 – navesti svrhu i pravnu osnovu za obradu osobnih podataka

 – o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka (primjerice: HZZO, HZMO)

– o vremenskom roku pohrane osobnih podataka te kriterijima kojima se utvrđuje razdoblje pohrane (u skladu s propisima o arhivskom gradivu) – o postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade

 – o pravu da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena – o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka)

– je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže Pravo na pristup Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

 – svrsi obrade

– kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ

– primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni

– ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja

– postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu

– pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

– ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru – postojanju automatiziranog donošenja odluka.

Pravo na ispravak

 Ako su osobni podaci koje Grad obrađuje netočni ili nepotpuni, ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke, uz napomenu kako valja voditi računa zadire li se time u valjanost javnih isprava, odnosno upravnih i drugih akata protiv kojih više nije moguće izjaviti pravni lijek.

Pravo na brisanje

Grad obrađuje podatke radi poštovanja svojih pravnih obveza s ciljem izvršavanja svojih službenih ovlasti i zadaća od javnog interesa te u svrhu arhiviranja u javnom interesu, u kojem slučaju odredbe čl. 17. Uredbe o brisanju osobnih podataka u pravilu nisu primjenjive na Grad kao voditelja obrade.

Pravo na prigovor

Obzirom da je obrada osobnih podataka koju provodi Grad nužna za izvršavanje svojih zadaća od javnog interesa, odnosno pri izvršavanju svojih službenih ovlasti, ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U slučaju izjavljivanja prigovora na obradu osobnih podataka, a ako Grad ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, Grad kao voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke ispitanika. O postojanju prava na prigovor ispitaniku se izričito mora skrenuti pozornost najkasnije u trenutku prve komunikacije s istim!

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

– ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka

– obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe

– voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva – ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

 

O ostalim pravima ispitanika!

 Iako se u smislu pružanja informacija korisnicima navodi kako je potrebno pružiti i informacije o tome prenose li se osobni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji (koje nisu članice EU), zatim o postojanju legitimnog interesa, kao i eventualnom postojanju automatiziranog donošenja odluka, držimo kako zbog specifičnog položaja Grada kao jedinice lokalne samouprave takve mjere nisu primjenjive na poslovanje istog. Navedeno se odnosi i na pravo na prenosivost podataka koje se u smislu odredbe čl. 20. st. 3. Uredbe ne primjenjuje na obradu nužnu za  obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje ili podnošenje prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

Back to top
Skip to content