Natječaj za kupnju stana iz Programa POS-a (2010.)

Temeljem članka 47. stavka 1. točke 16. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 8/09 i 11/09 ) , članka 1. Odluke o raspisivanju dopunskog natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje, i članka 16. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje, Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl.politolog, dana 4. listopada 2010. godine donio je Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA ZA KUPNJU STANA IZ PROGRAMA POS-a

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stana koji se grade prema Programu društveno poticane stanogradnje ( u daljnjem tekstu:Program), i to jednosobnih stanova do 50,0m2 .

Nositelj investitorskih poslova u svezi s izgradnjom i prodajom stanova je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ( u daljnjem tekstu:Agencija),a zemljište i komunalnu infrastrukturu osigurava Grad Bjelovar. Cijena stana iznosi oko 876 Eura/m2. Cijena se plaća jednokratno ili na rok koji ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

 1. UVJETI NATJEČAJA
  1. Na natječaj za kupnju stana iz Programa POS-a mogu se prijaviti hrvatski državljani koji udovoljavaju slijedećim kriterijima:
   1. ako on i članovi njegova obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu kuću ili stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti,
   2. ako on i članovi njegova obiteljskog domaćinstva nemaju odgovarajući stan ili kuću

   Na natječaj se može prijaviti i punoljetni potomak koji nema u vlasništvu nekretnine iz prethodnog stavka, a stanuje u odgovarajućem stanu ili kući u vlasništvu drugog člana obiteljskog domaćinstva.

   Članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatraju se bračni drug, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati.

   Pod odgovarajućim stanom ili kućom smatra se stan ili kuća:

   1. 50 m2 za 1 osobu
   2. 65 m2 za 2 osobe
   3. 80 m2 za 3 osobe
   4. 90 m2 za 4 osobe
   5. 100m2 za 5 osoba
   6. + 10 m2za svakog slijedećeg člana domaćinstva
  2. Podnositelj zahtjeva za kupnju stana dužan je uz zahtjev priložiti slijedeće:
   1. presliku domovnice,
   2. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status:
    1. ugovor o najmu stana zaključen s pravnom ili fizičkom osobom ovjeren kod javnog bilježnika ili
    2. ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju kod roditelja u stanu ili kući,
    3. ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju kod treće osobe ili
    4. vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji stana ili kuće ili
    5. rješenje o komunalnoj naknadi i dr.
   3. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i rodne listove za sve članove obiteljskog domaćinstva,
   4. dokaz o visini primanja za sebe i članove obiteljskog domaćinstva u 2009. godini ( potvrda ili PK-1 ovjerena pečatom i potpisom poslodavca),
   5. ovjereni prijepis podataka o radnom stažu iz radne knjižice podnositelja zahtjeva,
   6. uvjerenje Ureda za katastar i geodetske poslove o neposjedovanju nekretnina
   7. za podnositelja zahtjeva i za članove obiteljskog domaćinstva
   8. uvjerenje – potvrdu Porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine,
    dokaz o školovanju djece – potvrdu škole odnosno fakulteta,
   9. dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva (ovjerena diploma ili svjedodžba
   10. potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova o vremenu provedenom u Domovinskom ratu ( samo podnositelji zahtjeva koji imaju status hrvatskog branitelja),
   11. rješenje invalidske komisije Mirovinsko-invalidskog osiguranja ( za podnositelje zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva koji su invalidi).
  3. Kriteriji za odobravanje zahtjeva za kupnju stana su:
   1. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegova obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesećni prihod),
   2. stambeni status,
   3. uvjeti stanovanja,
   4. životna dob podnositelja zahtjeva,
   5. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
   6. djeca na školovanju,
   7. stručna sprema podnositelja zahtjeva,
   8. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj za podnositelja zahtjeva,
   9. status hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva, stečen prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
   10. invalidnost podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva.

   Bodovi dobiveni prema navedenim kriterijima se zbrajaju te se na temelju njih utvrđuje redosljed na listi reda prvenstva ( u daljnjem tekstu:Lista).

  4. Zahtjevi za kupnju stana pristigli na natječaj van roka natječaja neće se uzimati u razmatranje kao ni nepotpuni zahtjevi koji ne budu nadopunjeni u roku od 8 dana od pismenog poziva da se to izvrši.
 2. ROK NATJEČAJA I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA NA NATJEČAJ:
  Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj za kupnju stana je 15 dana računajući od dana objave na web stranici Grada Bjelovara

  Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu “Zahtjev za kupnju stana iz Programa poticane stanogradnje”, neposredno ili putem pošte na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar.

 3. REZULTATI NATJEČAJA
  Na temelju zaprimljenih zahtjeva po natječaju, Povjerenstvo će utvrditi Prijedlog liste reda prvenstva.

  Prijedlog liste prvenstva objaviti će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr.

  Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni prijedlog liste reda prvenstva odnosno na neuvrštavanje na prijedlog liste reda prvenstva a prigovori se dostavljaju Gradonačelniku Grada Bjelovara u roku od 8 dana od dana objave prijedloga liste prvenstva na oglasnoj ploči.

  Konačnu listu prvenstva utvrđuje Gradonačelnik Grada Bjelovara a ista će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Bjelovara ( www.bjelovar.hr).

 

GRADONAČELNIK
Antun Korušec dipl.politolog

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content