Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službenica za informiranje: Gabrijela Đokić

GRAD BJELOVAR // TRG Eugena Kvaternika 2 // 43000 Bjelovar

Kontakt (telefon)

043/622-029

Kontakt (fax)

043/244-615

Email adresa

pristup@bjelovar.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Bjelovar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradu Bjelovaru na jedan od slijedećih načina:
• neposrednim davanjem informacije,
• davanje informacije pisanim putem na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar,
• uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže informaciju,
• dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:
OBRAZAC 1 – Zahtjev za pristup informacijama
OBRAZAC 2 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
OBRAZAC 3 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14 – Ispravak).

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe.
(Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).

Back to top
Skip to content