Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA za rekonstrukciju dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo   
 
KLASA : 406-01/17-01/26
URBROJ : 2103/01-05/2-17-3
 
Evidencijski  broj nabave: 2-06/17-Ra
 
PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA
za rekonstrukciju dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu
 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave  provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Naručitelj Grad Bjelovar,  traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova  naručitelj  je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Savjetovanje traje zaključno sa 18.04.2017. godine do 12:00 sati.
Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: Rekonstrukcija dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu, uputite na e-mail adresu: itkalicanac@bjelovar.hr
Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN
Prilozi:
  1. UPUTE PONUDITELJIMA
  2. ESPD obrazac
  3. Izjava – (Prilog 1)
  4. Izjava – (Prilog 2)
  5. PRIJEDLOG  UGOVORA
  6. Tehnička dokumentacija (TD 362-16 i TD 363-16)
  7. TROŠKOVNIK
Uputstva ponuditeljima-2-06-17-Ra / 0.3 MiB /

TD 362-16 GP Vidikovac-priključak Na Slavonsku-bez Troskovnika / 18.4 MiB /

TD 363-16 Vidikovac GP-bez Troskovnika / 18.6 MiB /

ESPD - obrazac / 0.2 MiB /

TROŠKOVNIK - 2-06-17-Ra / 50 KiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content