Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Nepravilnost prema Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15 i 102/19) je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta institucije, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.

Osoba za nepravilnosti

Osoba za nepravilnosti je, sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15 i 102/19), osoba imenovana od strane odgovorne osobe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obveze osobe za nepravilnosti su:

 1. za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti
 2. obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti
 3. procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti
 4. odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
 5. predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti
 6. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
 7. pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.

Osoba za nepravilnosti je ujedno i povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 17/19 ) i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/19).

Nepravilnosti prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca.

OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI / POVJERLJIVA OSOBA

Melita Birač, mag.iur.
Tel. 043/622-039
E-mail: nepravilnosti@bjelovar.hr
Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar

ZAMJENICA POVJERLJIVE OSOBE

Željka Vizi, dipl.iur.
Telefon: 043/622-075

OBRASCI - PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Zakonski i drugi akti

 

  Podijeli s prijateljima!
  Back to top
  Skip to content