Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju nekretnina licitacijom – studeni 2010

KLASA: 944-01/10-01/33
URBROJ: 2103/01-05-10-2

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i odluka Gradonačelnika (KLASA: 944-01/10-01/27, KLASA: 944-01/10-01/29, KLASA: 944-01/10-01/30, KLASA: 944-01/10-01/31, KLASA: 944-01/10-01/32) od 27. listopada 2010. godine Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina

(licitacijom)

 1. Nekretnine u k.o. Prgomelje
  1. k.č.br. 1392, livada, površine 3265,76 m2, zk.ul.br. 911, k.č.br. 1366, oranica, površine 6962,07 m2, zk.ul.br. 1635 i k.č.br. 1593, oranica, površine 3157,86 m2, zk.ul.br. 1795
  • početni iznos kupoprodajne cijene za predmetne nekretnine je 3.433,70 €, protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate
  • jamčevina iznosi 10% od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za dosadašnjeg urednog zakupnika
 2. Nekretnina u k.o. Bjelovar – Sredice
  1. k.č.br. 412/1, oranica, površine 535 m2, zk.ul.br. 727 i k.č.br. 411/3, oranica, površine 156 m2, zk.ul.br. 1117
  • početni iznos kupoprodajne cijene je 19.406,55 €, protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate
  • jamčevina iznosi 10% od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za vlasnike susjednih nekretnina
 3. Nekretnina upisana u k.o. Grad Bjelovar
  1. k.č.br. 380/3, površine 532 m2, građevinsko zemljište, A. Šoljana, zk.ul.br. 5271-A
  • početni iznos kupoprodajne cijene je 39.461,54 €, protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate
  • jamčevina iznosi 10% od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za vlasnike susjednih nekretnina
 4. Nekretnina upisana u k.o. Grad Bjelovar
  1. k.č.br. 1492 i 1493, (kuća, dvorište i vrt u Mlinovcu), površine 419 m2 i 532 m2. zk.ul.br. 391
  • početni iznos kupoprodajne cijene je 23.860,98 €, protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate
  • jamčevina iznosi 10% od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za vlasnike susjednih nekretnina
 5. Nekretnina upisana u k.o. Grad Bjelovar
  1. k.č.br. 2332 upisana u zk.ul.br. 65. podulošku 22 (garaža i stan u dvorišnoj prizemnoj zgradi, A. Šenoe 15, površina zemljišta 106,56 m2, površina stana 60,98 m2, površina garaže 14,25 m2)
  • početni iznos kupoprodajne cijene je 17.269,55 €, protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate
  • jamčevina iznosi 10% od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za vlasnike susjednih nekretnina
 1. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, model 68, poziv na broj 7757- OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
  Kupac s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, dužan je uz kupoprodajnu cijenu platiti i troškove procjene i troškove javnog natječaja.
 2. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom “ne otvaraj – Javni natječaj za prodaju nekretnine redni broj ….”.
 3. Rok za podnošenje prijava je 19. studeni 2010. godine do 12 sati.
 4. Uz osobne podatke i iznos ponuđene cijene, zainteresirani prijavi trebaju priložiti fotokopiju osobne iskaznice, dokaz o uplati jamčevine, a oni s pravom prvokupa i dokument iz kojeg je vidljivo da imaju u vlasništvu nekretninu iz koje proizlazi pravo prvokupa.
 5. Javno otvaranje prijava obavit će Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 22. studenog 2010. godine, u 11 sati.
 6. Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, isti dan t.j. 22. studenog 2010. godine, u 11,30 sati. Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili opunomoćenici ponuditelja.
 7. U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji, nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.
 8. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet Javnog natječaja, poništiti Javni natječaj, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, bez navođenja razloga.
 9. Svim ponuditeljima dostavit će se Odluka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju u roku od 5 dana od dana njenog donošenja na koju mogu uložiti prigovor u roku od tri (3) dana od dana preuzimanja.
  Najpovoljniji ponuditelj dužan je s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.
 10. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj-kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene dužan je platiti zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana plaćanja.
 11. Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.

Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon broj: 043/622-054 ili 622-056.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content