Javni natječaj za prodaju stana u Bjelovaru, u Ulici Jurja Haulika 27, licitacijom

KLASA: 370-03/10-01/25
URBROJ: 2103/01-05-10-4

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i Odluke Gradonačelnika (KLASA: 370-03/10-01/25, URBROJ: 2103/01-01-10-3) od 20. rujna 2010.  godine Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju stana u Bjelovaru, u Ulici Jurja Haulika 27, licitacijom

 1. Grad Bjelovar prodaje stan u vanknjižnom vlasništvu u Bjelovaru, u Ulici Jurja Haulika 27 koji se stan nalazi u prizemlju zgrade izgrađene na kčbr. 2499/1, kuća i dvor površine 975 m2, upisana u zk.ul. 7990 k.o. Grad Bjelovar, koji se sastoji od predprostora, kupaonice, ostave, dnevnog boravka, sobe, kuhinje i balkona,  ukupne površine 39,79 m2. Stanu pripadaju zajednički dijelovi zgrade i  pripadajuće zemljište ispod gabarita zgrade.
  Predmetni stan je u najmu.
  Početna prodajna cijena stana je  19.672,18 €, protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.
 2. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe  državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane  u Republici Hrvatskoj.
  Pravo prvokupa  na stanu   imaju   stanari koji koriste  stan kao  najmoprimci, ako prihvate najveću ponuđenu i izlicitiranu cijenu stana.
 3. Plaćanje kupoprodajne cijene stana  izvršiti će se jednokratno, u roku 60 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji stana, a kupac pri tome ostvaruje pravo na popust u visini od 10% od ukupne kupoprodajne cijene. Nakon provedenog javnog natječaja, Odluku o prodaji stana najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik i s njim će sklopiti Ugovor o kupoprodaji stana.
  Kupac je uz kupoprodajnu cijenu dužan platiti i troškove procjene i troškove javnog natječaja.
 4. Jamčevina se  uplaćuje u visini od 5 % od početne kupoprodajne cijene stana na račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, model 68, poziv na broj 7757- OIB. Fotokopiju dokaza o  uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
 5. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom “ne otvaraj – Javni natječaj za prodaju stana u Ulici Jurja Haulika 27”.
 6. Rok za podnošenje prijava je 08. listopada  2010. godine.
 7. Uz osobne podatke i iznos ponuđene cijene, zainteresirani prijavi trebaju priložiti presliku osobne iskaznice, dokaz o uplati jamčevine, a oni s pravom prvokupa i dokument iz kojeg je vidljivo da imaju pravo prvokupa (Ugovor o najmu stana).
 8. Javno otvaranje prijava obavit će Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2,   11. listopada  2010. godine u 12 sati.
 9. Natječaj će se provesti licitacijom  u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, isti dan tj. 11. listopada  2010. godine u 12,30  sati.
  Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili  opunomoćenici ponuditelja.
 10. U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji,  nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.
 11. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača,  bez navedenog razloga.
 12. Svim ponuditeljima dostavit će se Odluka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju u roku od 5 dana od dana njenog donošenja na koju mogu uložiti prigovor u roku od tri (3) dana od dana preuzimanja.
  Najpovoljniji ponuditelj dužan je s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.
 13. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj-kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene dužan je platiti zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana plaćanja.
 14. Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.

Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove Grada Bjelovara na broj telefona 043/ 622-054 ili 622-056.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content