Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju stana u Bjelovaru, u Alojzija Stepinca 19, licitacijom

KLASA: 370-03/11-01/7
URBROJ: 2103/01-05-11-4

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i Odluke Gradonačelnika (KLASA: 370-03/11-01/3, URBROJ: 2103/01-01-11-3) od 11. travnja 2011. godine Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju stana u Bjelovaru, u Alojzija Stepinca 19, licitacijom

A) Grad Bjelovar prodaje stan u vanknjižnom vlasništvu u Bjelovaru, u Ulici Alojzija Stepinca 19, ukupne površine 50,71 m2 koji se stan nalazi na prvom katu zgrade izgrađene na kčbr. na kčbr. 620/32, oranica u Ul. P. Biškupa površine 1150 m2, upisana u zk.ul. 3899 k.o Grad Bjelovar i kčbr. 620/31, oranica u Ul. P. Biškupa površine 11420 m2, upisana u zk.ul. 7903 k.o. Grad Bjelovar. Stanu pripadaju zajednički dijelovi zgrade i pripadajuće zemljište ispod gabarita zgrade.

Predmetni stan je u najmu.

Početna prodajna cijena stana je 51.070,04 €, protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-a.

B) Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
Pravo prvokupa na stanu imaju stanari koji koriste stan kao najmoprimci, ako prihvate najveću ponuđenu i izlicitiranu cijenu stana.

C) Plaćanje kupoprodajne cijene stana izvršiti će se jednokratno, u roku 60 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji stana, a kupac pri tome ostvaruje pravo na popust u visini od 10% od ukupne kupoprodajne cijene. Nakon provedenog javnog natječaja, Odluku o prodaji stana najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik i s njim će sklopiti Ugovor o kupoprodaji stana.
Kupac je uz kupoprodajnu cijenu dužan platiti i troškove procjene i troškove javnog natječaja.

D) Jamčevina se uplaćuje u visini od 5 % od početne kupoprodajne cijene stana na račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, model 68, poziv na broj 7757- OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.

E) Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom «ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju stana u Ulici A. Stepinca 19».

F) Ponude se zaprimaju do 28. travnja 2011. godine do 12,00 sati.

G) Uz osobne podatke i iznos ponuđene cijene, zainteresirani prijavi trebaju priložiti presliku osobne iskaznice, dokaz o uplati jamčevine, a oni s pravom prvokupa i dokument iz kojeg je vidljivo da imaju pravo prvokupa (Ugovor o najmu stana).

H) Javno otvaranje prijava obavit će Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 29. travnja 2011. godine u 12 sati.

I) Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, isti dan t.j. 29. travnja 2011. godine u 12,30 sati.
Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili opunomoćenici ponuditelja.

J) U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji, nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.

K) Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača, bez navedenog razloga.

L) Svim ponuditeljima dostavit će se Odluka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju u roku od 5 dana od dana njenog donošenja na koju mogu uložiti prigovor u roku od tri (3) dana od dana preuzimanja.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.

LJ) Ukoliko najpovoljniji ponuditelj-kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene dužan je platiti zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana plaćanja.

M) Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.

Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove Grada Bjelovara na broj telefona 043/ 622-054 ili 622-056.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content