Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi provedbeni program najkasnije 120 dana od dana stupanja na dužnost. Provedbeni program može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.

Provedbeni program je temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i sredstvo kvalitetne komunikacije ciljeva gradske uprave s građanima, poduzetnicima, ulagačima i posjetiteljima te je definirana vizija razvoja grada, kao i strateški razvojni ciljevi te ključne inicijative i razvojne mjere Grada u tom periodu.

Program je izradila vanjska ekspertna skupina iz tvrtke Logička matrica d.o.o. uz imenovanu radnu skupinu stručnih službi unutar Grada Bjelovara, komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada. U organizacijskom pogledu, poslove administrativno-tehničke koordinacije izrade Provedbenog programa proveo je Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara.

Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je 17. rujna 2021. godine Odluku o donošenju Provedbenog programa Grada Bjelovara za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Bjelovara broj 7/21.

Provedbeni program Grada Bjelovara za razdoblje 2021. - 2025. godine

Back to top
Skip to content