Podaci vezani uz OGLAS za prijam službenika/ce, u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

KLASA : 112-03/12-01/91
URBROJ : 2103/01-05/1-12-3
Bjelovar, 10. svibnja 2012.

Podaci vezani uz OGLAS za prijam službenika/ce, u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara,  na radno mjesto:

viši referent za poljoprivredu – privremeni poslovi – 1 izvršitelj/ica

UVJETI:
sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
položen državni stručni ispit

Oglas je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Bjelovaru dana 10. svibnja 2012. godine .  
Rok za podnošenje prijava istječe 17. svibnja 2012. godine .

Opis poslova i podaci o plaći:

  • priprema Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Koeficijent složenosti poslova ovog radnog mjesta je 2,54, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto. Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža i stalnog mjesečnog dodatka.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pisano testiranje obuhvaća poznavanje poslova raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i imovinsko – pravno rješavanje pravnog statusa nekretnina (50%), općeg upravnog postupka (40%) te osnova ustrojstva Grada Bjelovara (10%).

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja su slijedeći:

  • Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 i 63/11),
  • Zakon o upravljanju državnom imovinom  („Narodne novine“, broj 145/10),
  • Uredba o raspolaganju nekretninama i vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 55/11
  • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10)
  • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i o upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine („Narodne novine“, broj 60/10)
  • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
  • Statut Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09)
  • Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 10/09 i 1/10)

Statut Grada Bjelovara i Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara objavljene su na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr .

Kandidat je obvezan pristupiti prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa obavijestit će se o tome pisanim putem.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

PROČELNICA
Sonja Novak, dr. vet. med.

 

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content